ބަނދަރު އުތުރަށް ޖައްސާ، ކުޅުދުއްފުށީ ވެލިގަނޑުގައި ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކުރަން އެދެނީ!

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 2 މަސް ކުރިން - 25 ޑިސެމްބަރ 2018


އާ ބަނދަރު ހަދަން ނިންމާފައިވާ ވެލިގަނޑު ސަރަހައްދު، މިތަނަކީ ކުޅުދުއްފުށީގައި އޮތް ހަމައެކަނި ބީޗް--

މުޅި ރާއްޖޭގައި ލޯކަލް ޓުރިޒަމް ފައްކާވެ، ރަށަށް ޑޮލަރު ލިބޭނެ ގޮތްތައް ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން ވެސް ދަނީ ހޯދަމުންނެވެ. އޭގެ ފޯނި މީރުކަން ލިބޭ ރައްޔިތުން މިހާރު ގިނަ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އާންމު ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތި ތަނަވަސްވެ، ވިޔަފާރިތައް ފުޅާވެ އެވެ. ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ހުރަސްތަކާއެކު ވެސް މިއީ މިހާރު ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް ފުޅާ ކުރަން ހިތު އަޅާފައިވާ ކަމެކެވެ.

ފަސޭހައިން ފަތުރުވެރިކަން ގެނެވޭނެ ގޮތްތައް ނެތިގެން އެކަން ނުކުރެވި ހުރި ރަށްތައް މަދެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއްރަށަކީ ކުޅުދުއްފުއްޓެވެ. މިހާރު ވެސް އެއް ރަށަކަށް އެންމެ ގިނަ ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އުޅެނީ ކުޅުދުއްފުށީ ޒުވާނުންނެވެ. އެކަމަކު މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް އެރަށަށް ތައާރަފު ނުކުރެވިވަނީ ފަތުރުވެރިން ގެނެވޭނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް ނެތިގެންނެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ބަޔަކު އެކަން ކުރަން އުޅެފިނަމަ އެއީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އެއާޕޯޓެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި އޮތުމެވެ. ދަތުރުތައް ފެށުމުން ފަތުރުވެރިން އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ގެނެވޭނެ އެވެ.

ރައީސް އިބުރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ވައުދަކީ ރަށްރަށަށް ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ފުޅާކޮށް ރަށްރަށުގެ ފުއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ. ރަށުން ވަޒީފާތައް އުފައްދާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ނަފާ މުޅި ރާއްޖެއަށް ފަތުރާލުމެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތައާރަފުކުރާނީ ކިހެނެތް:

ފަތުރުވެރިން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެނެވޭނެ މަގު މިއަދު ފަހިވެފައިވީ ނަމަވެސް އެކަމަށް އޮތް ހުރަކީ ރީތި މުދާ ދޮންވެލި ގޮނޑުދޮށެއް ނެތުމެވެ. އެކަމަކު އެކަންވެސް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އެބަ އޮތެވެ. ވެލިގަނޑު ސަރަހައްދު ފަތުރުވެރިކަމަށް ހާއްސަކޮށް ތަރައްގީކުރުމެވެ. އެ ސަރަހައްދުގެ މޫދާއި ދޮންވެލި ގޮނޑުދޮށް ރީތިކޮށް، ގުދުރަތީ ރީތިކަން ނުގެއްލޭނެހެން އެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރުމެވެ. ހުޅުމާލެ ބީޗު ސަރަހައްދު މިސާލަކަށް ނެގިދާނެ އެވެ. އަދި އެސަރަހައްދުގައި މޫނު މަތީގައި ގެސްޓްހައުސް ތަރައްގީކުރުމަށް ހުޅުވާލެވިދާނެ އެވެ.

ބަނދަރު ހަދަން ނިންމާފައިވާ ސަރަހައްދު–

ވެލިގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ތަރައްގީކުރަން ނިންމާފައިވާ ބަނދަރު އުތުރު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ތަރައްގީކުރުން:

އޭޑީބީގެ ހިލޭ އެހީގައި ވެލިގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ތަރައްގީކުރަން ނިންމާފައިވާ ބަނދަރު މިހާރު ވެސް ބަނދަރު އޮންނަ ސަރަހައްދާއި އެއާޕޯޓްއާ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ސަރަހައްދުގައި ތަރައްގީކުރެވިދާނެ އެވެ. މިހާރު ބޭނުންކުރާ ބަނދަރު ވެސް ވަނީ ތިލަވެ ކުޑަވެފަ އެވެ. އެހެންވުމުން އެއާޕޯޓާއި ބަނދަރާއި ދޭތެރެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދާއެކު އާ ބަނދަރު އެތަނުގައި ތަރައްގީނުކުރެވެންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތެވެ. މަސް މާރުކޭޓާއި އޮޑިއެހެލާ ސަރަހައްދަކީ މިހާރު ވެސް ބޭކާރުވެފައި އޮންނަ ބޮޑު ސަރަހައްދެކެވެ. ބަނދަރެއް ތަރައްގީކުރަންޖެހޭނީ ކޮންމެހެން ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. އެކަން ކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަކަށެވެ.

އާ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރާއިރު ބޭރުތޮށްޓާއި ހަމަައަށް ރިވެޓްމަންޓް ޖަހައި ބަނދަރުގެ ވަށައިގެން ޕިކަޕަށް ދުއްވޭނެހެން އަދި ޓީތައް އަޅާ ބަނދަރުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލުއި ފަސޭހަކޮށް ތަރައްގީކުރެވިދާނެ އެވެ.

ކައުންސިލުން ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމްއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައިވެސް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފަތުރުވެރިކަން ގެނެވޭނެ ގޮތަކާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަ ދައްކާ މަޝްވަރާކޮށްފައިވެ އެވެ. އެހެންވުމުން މިއީ އެކަން ކުރެވިދާނެ ގޮތުގެ ހިޔާލެކެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި މިހާރު އޮތް ހަމައެކަނި ބީޗުގައި ޒުވާނަކު ކައިޓް ސާފް ކުރަނީ–

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޅުދުއްފުށީ ޒުވާނުން އުޅޭއިރު އެންމެ ގިނަ ކައިޓް ސާފަރުން ތިބީވެސް ކުޅުދުއްފުށީގަ އެވެ. ޒުވާނުންގެ މުސްތަގުބަލަށް ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެންނަ ޖެހެ އެވެ. ނޫންނަމަ ފަހުން ހިތާމަކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. ސަލާމް 2 މަސް ކުރިން
  ކިހާ ބޮޑު ބައްޔެއް ދެން މިއީ ވާހިދޫ، ކަލެއަކާ ހެދި ނެތޭނުން މިތާކު ކަމެއް ވާކަ ދެން. ތަޅާ ބޭރުކުރަންވީ
 2. ކުޅުދުއްފުށީ 2 މަސް ކުރިން
  މި ވާހިދު ހީވާނީ މިރަށް ތަރައްގީ ވެދާނެތީ މޮޔަ ބޮލަށް އަރައިގެން އުޅޭ ފެމުނު މިޔަރެއްހެން. މީނައަށް ދެން ކޮން ކަމެއް.
 3. Alifuthu 2 މަސް ކުރިން
  FK kiyaabala miyoh hurihaadhuvahu keevetha thivaahakanu kee bayakah ethan havaalukureema dhw thihen kiyaanee thi k fushee meehunge vahtharu Airport hadhan ulhumeea vea thia gamaarun heyvee thi hadi
 4. އަޙްމަދު 2 މަސް ކުރިން
  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ވާހަކައެއް..ރަށެއް ތަރައްގީ ވަނީ ވަށައިގެން ބަނދަރު ހެދީމަކާނޫން. އަނެއްކާ މީގަ މިއޮތީކީ ބަނދަރު ނަހަދާށެކެވެސް ނޫން. އަޅުގަނޑަށް އެނގިފަ އިންގޮތް ގޯސް ނޫނިއްޔާ، މިހާރު ހަދަން އެއުޅޭ ބަނދަރު ހަދާއިރު ބޭރުތޮށި ބޭނުން ނުކުރެވޭގޮތަށް ހަދަން އޮތީ...އެކަމް މި އާޓިކަލްގަ އެކަމަށްވެސް ބާރު އަޅާފަ އޮތީމަ އެނގޭ ތަރައްގީއަށް ދެކޮޅުނޫންކަން..ވާހިދަށް ސާބަސް ވާހިދަށް.....
 5. މަހިޔާލު 2 މަސް ކުރިން
  ނަންބަރ އެކެތް އޮތްދިމާ މޫދުގެ ބޭރުމަތި މިހާރުވެސް މާރީތިވާނެ ، މިހާރުވެސް އެއޮތީ ނެޗުރަލް ބީޗެއްނޫން ބީޗް ޖެހޭނީ ހަދަން
 6. hussen ali 2 މަސް ކުރިން
  Nmbr 1 ga beach eh hadhaafa guest house hedheema maa salhi vaane . e dhimaa reef ves maa reethi vaane . guest house akee sarukaarun alhai dhey ehche noon ingey hulhumale aku ves .veli ganduga bandharu hadhaafa e than kurin vs plan kohfa oi gotha hedheema rangalhu vaane ethan mihar vs giraa huss vaa than nu fehnaneetha
 7. ޑައިވަރެއް ކުޅުދުއްފުށި 2 މަސް ކުރިން
  އަހަރެން ވަރަށް އުފާވެއްޖެ މިހަބަރު ކިޔާފަ..ރިސޯޓެއްގަ ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ 5 އަހަރުވީމި. އަންހެނުންނާ ދަރިންނާ ދުރުގައުޅުމަކީ ވަރަށް ހިތްދަތި ކަމެއް..އަބަދުވެސް ބޭނުން ރަށުގަ ހުރެގެން މިކަހަލަ ވަޒީފާއަކަށް ދާން..މިޢީ އަހަރެންގެ ހުވަފެން. ރަށުކައުންސިލުން ސަރުކާރާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން މިކަން އަހަރެންގެ 2 ދަރިންނަށްޓަކައި އަދި އހަރެން ކަހަލަ އެތައް ބައިވަރު ބައިވަރު އާއިލާތަކަކަށް ކޮއްދީ. ރަށުގަ ހުރެގެން ބޭނުމީ ވަޒީފާ އަދާކުރަން.
 8. ސައީދުބެ 2 މަސް ކުރިން
  އުތުރުދާއިރާއައް އެމްޑީޕީއައް ގަދަކަމުންވަދެގަނެގެންއުޅޭބައިގަޑު ގެ ރޭވުމެއްތީ ދެކުނުދާއިރާ ހަލާކުކުރަންވެގެން ދެ އަވަށުގެ ވާދަވެރިކަމޯ ބަލަ2010 ގަ ތި ފަޅުކޮނުންއިންނާނެ ޕުލޭނުގަ ފަޅުކޮނުނަސް ޓޫރިޒަމްއޮންނާނެއެތާ
 9. މ 2 މަސް ކުރިން
  ވާޙަކަތަކަކީ ދުރުވިސްނޭ ރަނގަޅު ވާހަކަތަކެއް ކަމުގަ ދެކެން! އެކަމަކު ޓުއަރިޒަމް ތަރައް ގީކުރާ ރަށަކައް އެޔާޕޯޓަކީ ޕުލަސް ޕޮއެންޓެއް ކަމުގަނުދެކެން މިދެއްނެވީ 49 މިނެއްޓުން އާދެވޭހިސާބުގަ އެޔާޕޯޓެއް އޮވެއްޖެނަމަ ފުދޭނެވާހަ! އެކަމަކު ތިކިޔަނީ ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމުގެ ވާހަކަ އަސްލު ލޯކަލު ޓުއަރިޔަމަކީ އެގައުމެއްގެ މީހުން އެގައުމެއްގެ އެކިތަންނައް ދަތުރުކޮއް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުން ސުވާލަކީ އެގޮތުން ރާއްޖެ އެކިކަން ކޮޅުތަކުން ކުޅުދުއްފުއްޓައް ޒިޔާރަތް ކުރަން ޖެހޭފަދަ ހާއްސަ ކަންތަކަންކެއް ކުޅުދުއްފުށީގަ އެބަހުރިތޯއޭ
 10. ކުޅުދުއްފުށި 1 މަސް ކުރިން
  ވަރަށް ރަގަޅު ލިޔުމެއް. ތަޅާ ބޭރުކުރަންވީ ވާހިދުއެއްނޫން. ތަޅާ ބޭރުކުރަންވީ ރަށޫގެ ކައުންސިލު. ތީ މިހާރުން މިހާރަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުން ނިކުމެ ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ކަމެއް. ރަށުގައި ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ވަޅުލަނީ ތީ. ރަށު ކައުސިލު ބޭރުކުރޭ. މި ސަރުކާރުން އިއްޔެ އެނމެ ބާރުލާފައި ކީ ވާހަކަ ތީ. މިއަދު ތިމީހުން އަރާ ޓުއަރިޒަމް ހަލާކުތިކުރަނީ.