twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
11th May 2021

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރަކަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން
Oct 7, 2019
22

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، މެނޭޖަރ، ހެލްތް ސާވިސަސްގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސީ، ކުޅުދުއްފުށީ/ ރޯމާ، އަހުމަދު ދާއޫދެވެ.

އަހުމަދަކީ ބިޒްނަސް މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް މާކެޓިންގ ދާއިރާއިން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އަހުމަދު މީގެ ކުރިން މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ދިރާގާއި މިރާ ގަ އެވެ.

ދިރާގުގައި 8 އަަހަރު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާއިރު އެންމެ ފަހު އަދާކުރެއްވީ ދިރާގުގެ ކަސްޓަމާ ސާވިސް ދާއިރާގަ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355