twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
24th May 2022

ނޭކުރެންދޫގެ ނިކަމެތި އާއިލާއަށް ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ބޮޑު އެހީއެއް

ޚަދީޖާ އާދަމް
Apr 21, 2021
2

ހދ ނޭކުރެންދޫގައި ހާލުގައި އުޅެމުން ދިޔަ އާއިލާއަކަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ރައްޔިތުންނާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހަރަކާތެއް ފަށައިފި އެވެ.

ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ އާދަމް ވިދާޅުވީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ އެރަށުގައި އުޅޭ ވަރަށް ނިކަމެތި އާއިލާއަކަށް ކަމަށާއި އެގޮތުން އެ އާއިލާ ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ގޯތީގައި ރާނާފައި ހުރި ހަމައެކަނި އިމާރާތެއްކަމަށެވެ.އެތަން ހިޔާކޮށް ތަޅުންއަޅައި، ފާހާނައަކާއި ބަނދިގެއެއް މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ހެދިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިކަމަށް ފަންޑުދީފައިވަނީ ރަށުގައި އުޅޭ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ކަމަށާއި ތަން ނިންމުމަށް ރަށުގެ 99 ޕަސެންޓް ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ލިބެމުން ދާކަމަށެވެ.

އަލީ ވިދާޅުވީ މި އާއިލާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމީ ރަށުގައި އެހާ ނިކަމެތިކޮށް އާއިލާއެއް އުޅޭން ޖެހޭނެކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާތީކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބެމުން ދާކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

އަމާޒަކީ ކުރިއަތްއޮތް 4 ދުވަސްތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާލުން ކަމަށްވެސް އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ. މި އާއިލާގައި ދިރިއުޅެމުންދަނީ މުސްކުޅި އަންހެނަކާއި އެމީހާއަށް މާމަ ކިޔާ އަންހެން ކުއްޖަކާއި ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. އެއީ 10 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއި 12 އަހަރުގެ ކުއްޖެކެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355