twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
2nd October 2022

އިންޓަނެޓްގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލު މާދަމާ އިއުލާން ކުރަނީ

May 24, 2021

އިންޓަނެޓްގެ އަގަށް ގެނައި ބަދަލު މާދަމާ ހެނދުނު އިއުލާނު ކުރާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް އެންޑް ޓެކްނޮލަޖީ ބުނެފި އެވެ.

އެގޮތުން އިންޓަނެޓްގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލު މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 އިއުލާން ކުރައިރު އެކަމަށްޓަކައި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްވެސް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެެވެ.

މީގެ ކުރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލަޖީ މިނިސްޓްރީ އޮތް އިރު އޭރުގެ މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ކޮށް އަގަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިންޓަނެޓުގެ އަގަށް ހެޔޮ ބަދަލު ގެނައުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވައުދެކެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355