twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
19th June 2024

ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީގެ 3 ސުކޫލަށް ޞަޙީޙު މުސްލިމްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ހަދިޔާކޮށްފި

ޚަދީޖާ އާދަމް
Dec 21, 2021
1

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީގެ 3 ސުކޫލަށް “ޞަޙީޙު މުސްލިމްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއާއި ޝަރަޙަ” ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

ނަޝީދު އެ ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ ޞަޙީޙު މުސްލިމްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއާއި ޝަރަޙަ ގެ ދިހަވަނަ އަދި އެގާރަވަނަބައެވެ.

މި 2 ފޮތް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް، ހދ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު އަދި އަފީފުއްދީން ސްކޫލާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޢާޠިފެވެ.

"ޞަޙީޙް މުސްލިމްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ އާއި ޝަރަހަ ފޮތް" އެކުލަވާލާފައިވަނީ އިމާމު މުސްލިމްގެ ޞަޙީޙް މުސްލިމް އަސްލަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355