ބީލީފް: ތިމާވެށީގެ ނަމޫނާ ޒުވާނުންތަކެއް

ނާސިދު ސަމީރު - 3 އަހަރު ކުރިން - 8 ޑިސެމްބަރ 2015ރާއްޖޭގައި ނާޒުކު ތިމާވެއްޓެއް އޮތް އިރު, ތިމާވެށި ރައްކާތެރިގޮތުގައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި ތިމާވެއްޓާ މެދު ރަހްމަތްތެރި އާދަތައް ދިރިއުޅުމުގައި އަށަގަންނަވަން ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ގުދުރަތީ ރީތިކަން ލިބިފައިވާ ރާއްޖޭގެ މި ތިމާވެއްޓާމެދު ވިސްނަނީ މަދުބައެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި ތިމާވެއްޓާމެދު ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށްތަކާއި، މޫދަށް އެރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކަކީ މިކަމުގެ އަލިގަދަ ހެއްކެކެވެ. ގޮނޑުދޮށަށް ކުނި އެޅުމަކީ މާބޮޑަށް އެކަމާމެދު ނުވިސްނާ ތިމާވެއްޓަށް އަދި ރަށުގެ މޫނުމަތީގެ ރީތިކަން ގެއްލުވައިލާ ކަމެކެވެ.

މި ފަހަރުގެ ރިޕޯރޓްގައި މި ހިމަނާލަނީ ތިމާވެއްޓަށް ލޯބި އޮތް، ދިރިއުޅޭ ވެއްޓަކީ ސާފުތާހިރު ވެއްޓަކަށް ހެދުމުގެ އަޒުމުގައި އަގުހުރި މަސައްކަތެއް ކުރަމުން އަންނަ ޒުވާން ކުދިންކޮޅެއްގެ ވާހަކައެވެ.

be-leaf
ބީލީފްގެ ބާނީ އަފާ ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިނަށް މައުލޫމާތުދެނީ–ފޮޓޯ: ހަދީޖާ

ބީލީފް” ގެ ނަމުގައި ގްރޫޕެއް އުފައްދައި ކުޅުދުއްފުށީގެ ރަށުތެރެ ސާފުތާހިރު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމުގެ އަޒުމުގައި މި ޒުވާނުންގެ މަސައްކަތް ފެށީ މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިންނެވެ. އަދި ހަމަ އެންމެ މަހެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބައެއްގެ ސަޕޯރޓް މި ގްރޫޕަށް ލިބި މިހާރުވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

މިފަދަ ނަމޫނާހުރި މަސައްކަތެއް ފެށުމަށް އިސްރޯލެއް އަދާކުރި އުމުރުން 19 އަހަރުގެ އަފާ ހުސެންއަކީ ސްކޫލް ދައުރުއްސުރެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅެމުން އައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އުފަން ޒުވާނެކެވެ.
ސްކޫލު ނިންމުމަށްފަހު ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން އަމިއްލައަށް ކަމެއް ފެށުމީ އަފާ ހުވަފެނެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެމުން އައި ކަމެކެވެ.

ވޮލަންޓަރީ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ފެށި މި ކަމުގައި އަފާގެ ގިނަ ރައްޓެހިން ބައިވެރިވެ އެކަމުގައި އެހީތެރިވެ ސަޕޯރޓް ދިންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މިހާތަނަށް ރަށުގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއް މި ގްރޫޕުން ސާފުކޮށްފައި ވާއިރު ބޮޑަށް ބަލަނީ ރަށުގައި އާންމުކޮށް މީހުން ގޮސްއުޅެ ހަޑިކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަން ސާފު ކުރުން ކަމަށް “ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިނަށް” ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އަފާ ބުންޏެވެ. އެގޮތުން ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ޕިކްނިކް ހެދުމަށާއި މޫދަށްއެރުމަށް ދާ ބީޗް ސަރަހައްދުތައް މި ގްރޫޕުން ސާފުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ކުނި ހޮވުމުގެ އިތުރުން ހޮވޭ ކުނީގެ ބާވަތާއި އަދަދުތަކުގެ ޑޭޓާވެސް ނަގައި އެ މައުލޫމާތު އެންމެނަށް ލިބޭނެހެން ބިލީފް ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި ދަނީ ޝާއިއު ކުރަމުންނެވެ.
1
ބީލީފްގެ ނަގައިފައިވާ ބައެއް ކުނި–

ފެށިއިރު މަދު ރައްޓެހިންތަކަކާއެކު ކުރިޔަށް ދިޔަނަމަވެސް ގްރޫޕަށް ކުދިން އިތުރުވަމުން އަންނަކަމަށް އަފާ ބުންޏެވެ. އަދި އިތުރު ކުދިން ބައިވެރިވާން ބޭނުންނަމަ އެ ފުރުސަތުވެސް އޮތްވާހަކަ އަފާ ބުންޏެވެ.

“ބައިވެރިވާން ބޭނުން ނަމަ ފެސްބުކް ޕޭޖަށް މެސެޖެއް ކޮށްލައި އިންޓްރެސްޓް ހުރި ވާހަކަ ބުނެލުމުންވެސް ޖޮއިން ކުރެވޭނެ” އަފާ ބުންޏެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައިވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު އިތުރުވަމުން އަންނަ މި ގްރޫޕަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކީ ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ކަމަށް އަފާ ފާހަގަ ކުރިއެވެ.
“ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ކުނި އެޅުމަށްބޭނުންވާ ކޮތަޅު އަދި ކުނި އުކާލުމަށް ޕިކަޕް ސާވިސް ބޭނުންވާއިރު އެ ކަންކަމަށް ހަރަދުތައްވެސް ކުރަންޖެހޭއިރު ފައިސާގެ ދަތިކަން ދިމާވޭ” އަފާ ބުންޏެވެ.

އަފާ ބުނީ މިހާތަނަށް ކުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއްވެސް ކޮށްފައިވާނީ އަމިއްލައަށާއި އާއިލާ އަދި ރައްޓެހިންގެ އެހީ ހޯދައިގެން ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް މުޅިންވެސް ކުނި ނަގާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މި ގްރޫޕުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މީހުންގެ ފަރާތުން މިކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށްވެސް ވިސްނުން ގެންގުޅެންތޯ ސުވާލުކޮށްލުމުން އަފާ ބުނީ ކުނި އެޅުމަށްޓަކައި ޓްރޭޝްކޭން ނުވަތަ ޑަސްބިން ބެހެއްޓުމާއި މީހުން ހޭލުންތެރި ވާނެ ފަދަ މެސެޖް ލިބޭނެހެން ބޯޑު ބަހައްޓަން ވިސްނާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަންކަން ކުރުމުގައިވެސް ފައިސާގެ ދަތިކަން އުޅޭތީ އަދި އެކަން ވަނީ މަޑުޖެހިފައި ކަމަށެވެ.
2

ސްކޫލް ދައުރުގައިވެސް ސައިންސްގެ ގޮތުން އެކި ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅިފައިވާ އަފާ ދެކޭ ގޮތުގައި އެންމެން އެއް އަޒުމެއްގައި ކަންތައް ކުރެވިއްޖެނަމަ ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން ބައިވަރު ކަންތައްތައް ހާސިލް ކުރެވޭނެ އެވެ.

އަފާ އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމުގައި ދިވެހިން ހޭލުންތެރިވާން ޖެހޭ މިންވަރަށް ހޭލުންތެރި ވެފައި ނުވާ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި ގުދުރަތީ ރީތި މަހައުލެއް އޮތް ނަމަވެސް ހަމައެކަނި އެ ރީތި އަދި ސާފުތާހިރު މާހައުލު މި ފެންނަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކަށް ވުރެ ރިސޯރޓްތަކުން އެކަނި ކަމަށެވެ.

މި ގްރޫޕުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަތް ފަހުން އަދި ކުރު މުއްދަތެއް ވީ ނަމަވެސް އަދި މުސްތަގުބަލުގައި ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް ހިންގިދާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނިކުންނާނެ ކަމަށް އަފާ އުންމީދު ކުރެއެވެ.

އެގޮތުން ކުޅުދުފުށީގައި ގިނަ މީހުން ހަވީރު ފިންޏަށް ނުވަތަ މަޖާކޮށްލުމަށް ދާ ވެލިގަނޑު ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމަށް ދާދި ފަހުން މި ގްރޫޕުންވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ދަނީ “ކޮމިއުނިޓީ ކްލީންއަޕެއްގެ” ގޮތުގައި ކަމަށާއި މި ހަރަކާތް ރަށުގެ އެންމެނަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް އަފާ ބުންޏެވެ.

ރަށުގެ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންނެއް އެތަން ސާފުކުރުމުގެ މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަކީ މި ގްރޫޕުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއްކެވެ. އަދި މި ހަރަކާތައް އެހީތެރިވާން ބޭނުން ފުޅުވާ ފަރާތްތައް ފޭސްބުކް މެސެޖްގެ ޒަރީޔާއިން ހާމަކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް ގްރޫޕުން ބުނެއެވެ.

އަފާގެ މި ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވާއިރު އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވި ފަރާތްތަކަށާއި ރައްޓެހިންނަށް އަފާ ވަރަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް އަދާ ކުރެއެވެ.

ތިމާވެއްޓަށް ލޯބިކޮށް ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޒުވާނުން ނުކުންނަކަމީ، މި ދާއިރާއިން ކުރިމަގު އުޖާލާކުރުވާނެ ކަމެކެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. Zusy 3 އަހަރު ކުރިން
  ހޭހޭ ވަށައިގެން ކުނިގޮނޑު އޮތްތަނެއްގައި ސާފުކުރާނެ ތަނެއް އޮންނާނެތޯ؟ ސިފައިންވެސް މީހުނައް ދެއްކެންވެގެ ބައެއްދުވަހު ފަޅުތެރެ ސާފުކުރޭ! އަކަމަކު ތިފަދަ ކަންކަމަކީ މިރާއްޖޭގެ ކަންކަން ހުރިގޮތުން ސީލާފަ ސީތަފާލުގަ ހިނުންފަދަ ކަމެއްނޫންތޯ! އަޅުގަނޑު މިއީ ދެހާސް އަށަކުން ދެހާސް ބާރާގެ ބަޣާވަތާ ޖެހޭދެން ރާއްޖެ މިއީ ސާފުތަނަކައް ހެދޭނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި މަސައްކަތް ކުރިމީހެއް! އެކަމަކު 30 އަހަރު މިގައުމު ކުނިގޮނޑަކައް ހެދި ކާމީނީ ސަރުކާރު މިގައުގެ ވެރިކަގަ ތިބެގެން، ތިއީ ފަރުދީ ފެންވަރުގަ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަން (ވަރައް ރަނގަޅައް އެނގޭތި) ތިކަހަލަކަންކަން ހުއްޓަލާފަ ހުރިމީހެއް! ތިއީ ކުރާނެ އެހެންކަމެއްނެއް މީހަކު ވަގުތު ބޭކާރުކުރުމަށާ ގައިން ހަކަތަ ދުއްވާލަން ކުރަންރަގަޅު ކަމެއްކަމުގަ ދެކެން!
 2. latheef 3 އަހަރު ކުރިން
  ތިއުމުރުގައި ތިދައްކާ އިސްނެގުމަށާއި ތިކުރާ މަސައްކަތަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން، ތިފަދަ މަސައްކަތަކަށް ނުކުންނައިރު، އާދެ ވޮލަންޓަރީ މަސައްކަތަށް ނުކުންނައިރު ހަނދާން ބަހައްޓަންޖެހޭނެ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ، ތިފަދާ މަސައްކަތްތަކަކީ އާންމުން، ހާއްސަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުން އެހާ އަޅާލާނެ ކަމަކަށް ނުވާނެކަން، އަބަދުވެސް ޝުކުރުއަދާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދޭނީ ނެގެޓިއު ކޮމެންޓްސް ކަން، އެންމެންގެ ހައްގުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ބަލައިގަންނާއީ ވަރަށް މަދު ރައްޔިތެއްކަން. އެހެނެއް ކަމަކު ހިތްވަރު އެލުވާ ނުލާތި. ފާގަތި މުސްތަޤު ބަލަކަށް އެދެެން
 3. ޒުސީ މަންމަ 3 އަހަރު ކުރިން
  ޒުސީ ދަރިފުޅާ! ކުދިބަޔަކު ނިކަން ޝަޢުޤުވެރިކަމާއެކު ރަށަށްޓަކައި މަސައްކަތެއްކުރަންފެށީމަ ތިކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކަން ހެޔޮނުވާނުން. ޒުސީ ދުވާލުދާހަތަރުދަމު މާކަންނެތްތާ ފޮޑަރަހެދިގެން ނިދަން އޮތަކަސް އެކުދިން ހާދަ ބުރަކޮށޭ އެމަސައްކަތްކުރަނީ. އަނެއްކަ ތިހާ ބޮޑެތި ދޮގުހަދަން ލަދެއްނުގަނޭތަ؟ 30 އަހަރޭ؟ މަންމަ މިހާރުވެސް ގުދާރު ބިނދިފަ ހުރެގެން ޒުސީ ނިދާ އެނދުމަތިވެސް ކުޑަމިނުން މި ސާފުކުރަނީ.ތިހާ ދުވަހު މިރަށްސާފުކުރިނަމަ އެކަން ބަޔަކަށް ނޭނގި ހުންނާނެތަ؟ އެއީ އަދި ނުލާހިކު ޅަ ކުދިންތަކެއް. އެކުދިންނަށް މިފެނުނީމަ ކިހާ ދެރަވާނެ. އަނެއްކަ އެއޮއް ބުނީ ބަޔަކު ރުފިޔާއެއްވެސް ނުދެއޭ. ވަގުތު ބޭކާރު ނުކޮށް ރުފިޔާ ލިބޭ އެތައް މަސައްކަތެއް އެކުދިންނަށް ކުރަން ލިބޭނެ. އެކަމަކުވެސް ނިކަން ކުރާހިތުން އެކުރަނީ. މިހާރު ހާދަ އަނގަވެސް ހަޑިވެއްޖޭ! ސީލާފަ ދަނޑިން ތަޅާށޭ؟ ޒުސީމެން އަޅާ ކުންޏޭނުން އެސާފުކުރަނީ! މަންމަ ދެން ބުނާނެ އެއްޗެއްނެތް. ނުވާދުވަހުން މަންމަ މުސްކުޅިކޮށްފަ ދަތްޕިލަ ދުއްވާލަން އުޅޭހެން ހީވަނީ.
 4. zusy bappa 3 އަހަރު ކުރިން
  ޒުސީ ތިޔަ އުޅޭ ގޮތުން ބައްޕަ ހަމަ ހައިރާން ވެއްޖެ! ތިޔަހެން ނޫސް ތެރެޔަށް ގިނަ ވެގެން ތިޔަ އުޅެނީ އަދިވެސް އަހަރެމެން މި ލަދު ގަންނަވަރު ކުޑަ ކަމަށްތަ؟ ތިޔަހެން ރައްޔިތުން ކުރާ ރަނގަޅު ކަންކަމާ ދެކޮޅުވެރި ވެގަނެގެން އުޅުނަކަސް ޒުސީ އަށް މޮޅެއްވޭތަ؟ މީހަކު ރަގަޅު ކަމެއް ކުރާތީ އެކަމާ ތިޔަ ހަސަދަވަނީ ބަލަ އެކުދިން އެކުރާ ކަންތައްތަކަށް ތަރުހީބު ލިބޭތީ. ޒުސީ ނުކިޔަވާ ކަންނެއްކަމާ އެކު ތިޔަހެން އެނދުމަތީގަ އޮވެގެން ކޮމެންޓު ކޮށް އުޅުނަކަސް މިހާރު ވެސް މަންމަ އެކަންޏޭ އެއުޅެނީ ގޭތެރެ ސާފުކޮށް ކުނިކަހާ ހަދަން. ޒުސީ ކީއް ނުވެގެންތަ ތިޔަ އުޅެނީ އަހަރެމެން ލަދުގަ ބައްދަން. ޒުސީ ޔާ ހެދި ލަދުން ބޯ ފަޅައިގެން ދާހާވަރުވޭ!
 5. ޒުސީގެ އެކްސް ހަބީ 3 އަހަރު ކުރިން
  ހޭހޭ ! ކޮން ހަޅެއެއްލަވާކަށް...ފޮނި އަނގަ ތަޅާތި ހުރެގެން...ކަލޭ ކޮންތަނެއް ސާފުކުރީ އޭން؟؟...މަށަށް އެނގެޔޭ ކަލޭ ސާފުނުކުރަނި ކޮންތަނެއްކަން! ތިމާޔަށް ކަމެއް ނުވީމަ އެހެން ބަޔަކުވެސް އެކަން ނުކުރޭތޯ ތިޔަ އުޅެނީ....އެކުދިން އެހުރި ހިތްވަރު ކަލޭގެވެސް ނެތެއްނު...ކާމިޔާބު ވާނީ ހިތްވަރާއެކު ކުރިޔަށް ދިޔައީމަ. ސަރުކާރަށް ބުލޭމް ކޮށްފަ މަސައްކަތް ހުއްޓައިންނެތް ނޫން! ޔޫ އާ އަ ކުއިޓަރ!! ޔޫ ކުއިޓެޑް އޮން އަސް ޓޫ! #ކުނިޒުސީ
 6. Zusy Hater 3 އަހަރު ކުރިން
  ތާކު މީހަކު ކަމެއް ކުރަން އުޅޭއިރަށް މާ ސިޔާސީ ވެގެން ގޭގަ އޮވެގެން ފާޑު ފާޑު ކޮމެންޓު ޒުސީ ތިޔަ ކުރަނީ ޒުސީ އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ކުރަން އުޅުން ކަމެއް ޒުސީ އަށްވުރެ މާ ކުދި ބަަޔަކު ކުރަން އުޅޭތީތަ؟؟ ޒުސީ ބަލާބަލަ ގޭގަ އޮވެގެން ވިޔަސް މި ކަން ހަޖަމް ކުރެވޭތޯ!! ZusyHajamPlease#
 7. Zusy's side Chick 3 އަހަރު ކުރިން
  ޒުސީ ބޭބްސް އަޅެ ކިހިނެއްތަ މިހާރު ތި އުޅެނީ؟؟ ތާކުން ބަޔަކު ކަމެއް ކުރަން އުޅޭ އިރަށް ހަމަ ނުޖެހެ އޭނު ބޭބީ އަށް ނުކުރެވުނު ކަންތައް ކިޔާކަށް.. އަހަރެންނަށް އަދި މި އެނގުނީވެސް ޒުސީ ބޭބްސް ސީ ލާފަ ސީގަ ހިނުންކަން.. (އަހަރެން ހަމަ ލަދުން އަވަދި ވެއްޖެ)..ޗީޑި..!! ތިހާ ހަޑި ހުތުރު ކަންތައް ކުރާ މިހަކާ އެކީ އަހަރެންނަކަށް ނޫޅެވޭނެ! !!we are over zusy This is a BreakUp
 8. Zusy 3 އަހަރު ކުރިން
  އޭތް މަންމާފުޅާ ބައްޕާފުޅާ! އެއީ އެއްގޮތަކައްވެސް އެކުދިން ދެރަކުރަން ބުނިއެއްޗެއްނޫން އަދި އެކަމައް ތަރުހީބު ނުދޭތި ބުނި އެއްޗެއްވެސްނޫ! އެއީ ކަމުގެ ސީރިއަސްކަން ވަރައްގަޅައް އެނގޭތި، މިރާއްޖެ އިޖުތިމާއި ކަންކަން ބޮއްސުން ދުއްވާލަ، މިރާއްޖެ ކުނިގޮޑަކަން ހެދީ މައުމޫނުގެ ކާމީނީ ސަރުކާރުކަން އެކުދިންނައް އަންގައިދޭން ބުނިއެއްޗެއް! މަންމަމެން އެކާމާ އަހަންނައް ތިވަރު ނުކުރޭ! ދައްތަޔައް އެގޮތައް ބުނެވުނީތި ކޮއްމެން ކިބައިން މާފައްއެދެން! ކޮއްކޮމެން ތިއީ މައޫނުގެ 30 އަހަރު ރާއްޖެއައް ފެތުރި ޑުރަގުގެ ވަބާގަނުޖެހި، ގައުމަށާ ރަށައް ފައިދާހުރި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އަޒުމުގަ ކުރިއައްދާ އަގުބޮޑު ޖަވާހިރު ތަކެއްފަދަ ކުޅުދުއްފުށީ ކުރިމަގު ބިނާކުރައް ތިބި ހޭލުންތެރި ކުދިބަޔެއް ކަމުގަދެކެން! އަދި ދަންނަވަން ތައްތަ ކޮމެއްޓު ކުރީ ތިކުދިންގެ ބަސްދީގަތުން އެއްކޮއް ނުކިއަ! ކިއާލުމުން މިހާރު އެގިއްޖެ ތިކުދިން ތިއީ ތިކަހަލަ ކަމެއް ކާމީއާ ބުކުރުގެ ޒަމާނީ ހިއާލު ހުރި ކުދިބައެކަން! މަގޭ މަންމައާއި ބައްއިޕަ ކައިރީގަ ބުނައް މައުމޫނޭ މިގައުމު ހަލާކުރީ ބުނާއިރައް މަށައް ރަތައް އަރައިގެން މަށައް ތިވަރު ތި ކުރަނީ ހަމަ ހުންނަ ގަމާރުކަން ބޮޑުކަމުންނޭ! ބައްލަވާ އިއްޔެއް މައްމަބުނީ މާމަ އޮތީ ބަލިވެއޭ ހަސަންބެ ގެވަޅުން ޖާފާނުރުކު ކުބަޔަކާ މުރަގަފަތް ކޮޅަކާ ބަތްޕެނާ ހިފައިގެން މާޔައް ގޮވާލަންދާށޭ! ގެވަޅައް ދިއައިރު ދިރާގުގެ ނީލަމުނެގި ބެޓެތިތައް ހުރީ ތިމަރަތަކު ބޭނުގަ ތަޅާފަޅަފަ ކުރުބާރުބުޑުގައި، އާރާގެތް ރުޅިން އައިސް މަންކައިރީގަ ބުނީ މުރަގަ ފަތާ ޖާފާނުރުކު ކުރުމަލާ ހަށިގަނޑައް ކިތެމެ ފައިދާ ހުރި އެއްޗަކައްވިއަސް، ވިހަމާއްދާތަކުން ތަގައްޔަރުވެފަ ހުރި ބިމެއްގަ ހެދޭ އެފަދަ އެއްޗެތިން ހަށިގަނޑައް ހީވެސް ނުކާވަރު ގެއްލުންވާނޭ! މިރާޖެއައް އެތެރެކުރާ ބެޓެރިތަކާ އެނަޖީ ސޭވިން ލައިޓުފަދަ އެނޫނަސް ވިހަމާއްތައް އެކުލެވޭކުނި މިހުންނާނީ އެތައްމިތަނައް އުކާފައޭނޫންހޭ!! ގައިމު މިފަދަ ބާވަތުގެ ކުނިއެތެކުރަންފެށީ މައުނުގެ ތިރީސްއަހަރުއޭ! މިގޮތައްކަންތައް ދިމަވަނީ އެކަމައް ރައްޔިރުން ހޭލުންތެރި އޮއް އެކަތައް ގަނޫނާއި ގަވައިދުތައް ހެދިފަ ނެތުމުންނޭ! ހެހެން ބުނީމަ ރުޅިއައިސްގެއް މަގޭ ކޮޓަރިވެސް ސާފުނުކޮއްދޭ!
 9. ސުޒީގެ މާމަ 3 އަހަރު ކުރިން
  މިސުޒީއެއްތޯ ސުޒުކީއަކާ ހެދި މާމަވެސް މިހާލުގަ މިއޮތީ ލަދުން ދެފައިކައިރި ކޮށްލަންވަސް ނުކެރިފަ. އެހެނޭނުންވާނީ، މިމަންޖެ މިމައުމޫނަކާ ހިތާވާލެއް ބޮޑުކަމުން މާމައާވަސް ނުބެހި އެއޮތްތާކު ނޯވެވުންވިޔާ. އެމަންޖެ މަންމަ ކައިރީ އެވަރަށް ކީން އެނޫން އެހެން ނަމެއް ކިޔަން އުޅޭށޭވެސް.. އެހެރި ރީނދޫހުންޖެހި އެކަށް އަވަދި ވެފައޭ. އަދި ބަތްޕެނޭ މުރަނގަފަތޭ ދޮންފަޅޮލޭ އެބަކިޔައޭނުން. ީތިން ގަމާރު ކަމުންނޭ މިރަށާ ދިރިއުޅޭތަން ހަޑިމުޑުދާރުކޮށް މިއޮންނަނީ. ބަލަ މައުމޫނު 30 އަހަރު ކުރި މަސައްކަތުންނޭ މިކުދިން ިހާ ހޭލުންތެރި މިވީވެސް. މިސުޒީމެނަށް އަދި އެވަރު ނުވިސްނި އެކަންނެތްކަމާ ފޮޑަރު ކަންމަތީ ގަންޖާ ރަސްގެފާނަށް ސަނާކިޔަން އޮތަކަސް އަހަރެމެނަށް ހީވާނެތަ ކަހަރުވަކެކޭވަސް.
 10. ފު 3 އަހަރު ކުރިން
  ހަގީގަތުގަ އަޑު އިވޭ ކޮންމެ ވާހަކައަކާ މައުމޫނާ ގުޅުވާލައިގެން ޒުސީ ވާހަކަ ދައްކާ އިރު ދެން ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވަރު ކޮށްލާފަ ހުންނަނީ.. އެކަމަކު ޒުސީ ކޮށްފަ އޮތް ކޮމެންޓުގައި ތިމާވެށި ގުރޫޕު ކުދިން ހިތްމަރުވާ ކަހަލަ އެއްވެސް އެއްޗެއް އޮތް ކަމުގައި މީހަކަށް ހީވާނީ އެމީހަކަށް ދިވެހި ބަސް ދޭހަ ނުވާތީ. މިހާރަކަށް އައިސް މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ގެޓް ނުވާ ޖެނެރޭޝަނެއް މިރާއްޖޭގައި އުފެދިގެން މި އުޅޭ ސަބަބެއް ވެސް އެބަ ޖެހޭ ބަޔަކު ދިރާސާ ކުރަން.
 11. Zusy 3 އަހަރު ކުރިން
  މަގޭ މާޔާ، ކާފާޔާ؛ މަންމަޔާ އަދި މައުމޫނޭ ބުނުމުން ހަޖަމުނުވާ ކުރިހާމީހުން ރަތައް އެރިއަސް މަށެއް މައުމޫނޭ ކިއާފަ ދޮގު ވާހަކަޔެއް ނުދައްކަން! މާމާ ބުނައްތޯ މައުމޫނު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރީމަތޯ ޖެހުންހާ ތާކައް ކުނިޅަނީ ޖަވާބު ދީބަލަ؟؟؟ މާމަ މައުމޫނޭ ރައްޔަތުން ހޭލުތެރި ކުރީ ހަމަތިހެން އަނގައިން ބުނެލަނީ! އެކަންއޮތީ އެހެނޫންކަން ކިރިއާވެސް އެތެރޭގަ ތެއްކަމެއް ހުރި މީހަކައްވެއްޖެއާ އެނގޭވަރައް ހެއްކާ އެކީ ޒޫސީ މި ހާމަކުރަނީ! ތިމާވެށީގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު 30އަހަރު ވެރިކަން ކުރިއިރު ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ކުނި ނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުނުވޭ! ރާއްޖެ ގިނަރައްތަކުގައި ކުނިއުކާލަނީ ވާލާއި ގޮނޑު ދޮށައް! ރާއްޖެ އެއްވެސް ރަށެއްގަ ކުނިމެނޭޖު ނުކުރެވޭ! ކުދުއްފުށީ ކުނިކޮށި ބުޑުގަ އެހެރީ ސުކޫކަކާ ގިނަ އިޖުތިމާއިތަން އެތަނުއަރާ ދުމުންނާއި ކުނިވަހުން ހަތަރު ދައްފަށައް ގާތްވާން ނުކެރޭ! މިކަންތައްތައް މިހެން ހުރިއިރު މާމަމެން މައުމޫނައް ސަނާ ކިއަން ކުޑަކޮންވެސް ލަދެއް ނުގަނޭތޯ ޖަވާބު ދީބަލަ؟؟؟؟ މިރަށުގައި ކުނިމެނޭޖު ނުކޮއް ޖެހުންހާތާކައް ކުނިއަޅަނީ މައުމޫނު ރައްޖިތުން ހޭލުން ތެރިކޮއް ތިމާވެށީގެ ކަންތަކުގަ އުޅުންލެއް ބޮޑުކަމުންތޯ ޖަވާބު ދީބަލަ؟؟؟ ރާއްޖޭގެ ދިރިއުޅުން ބިނާވެފަވަނީ ކަނޑު ހުރަސްކޮގެން ކުރާދަރުތަކުގެ މައްޗައް ކަމައްވާއިރު ބޯޓުތަކުން ކަނޑައް އަޅާކުނި ބޭލޭނެ އެއްވެސް ނިޒާމެއް ހެދިފަ އެބައޮތްތޯ ޖަވާބު ދީބަލަ؟؟؟ އެވެސް ވަރަކަން އަންދާޒާ ކޮއްލީންތޯ ތީން ބޯޓެއް އަހަރަކު ކިހާ ކުންޏެއް ކަނޑައް ބޭރުކުރާކަން؟ 200 މީހުންގެ ދަތުރަކު މީހަކު ރަބަރު ނުވަތަ ޕުލާސްޓި 5 ޕެކެޓު ވީމަ ދަތުރަކު 1000 ފެކެޓު އަހަރަކު 48000 ކޮންމެ ބޯޓަކުން ކަނޑައްއާޅާ މިއީވެސް މައުމޫނު ރައްޔިތުން ހޭލުން ތެރިކޮއް ހަރުދަނާ ނިޒާމުތައް ހަދާފަ ހުރީމަ ވާކަމެއްތޯ ޖަވާބު ދީބަލަ؟؟ އަދި މާމަޔައް ދައްނަވަން ތިބުނާ ރީދޫހުމެއް ރާއްޖެއަށް ނުޖަހުނަމަ މާމަޔަމައް ލިބޭ ފައިސާއާއި މާމަކިއާ ނުޅޭދޭ ދަރުޅައް ލިބޭ ފައްއިސާއާ، މާމަ ދޮށިދަރި ކުރިބީ ސޮރަކާއިނދެ، ދަރިކާވެ އެކަނިވެފަ ހުރިއިރު ފައިސާވެސް ނުލިބޭނޭ! މާމާޔާ އަދި މައުމޫނައް މަރުދޭ ހުރިއާއެންމެއް އެއްކޮޅައް އަރައެގެން މަށާ ޖައްސާލިއަށް މައުމޫނު އެއީ މި ރީތި ދިވެހިރާއްޖެ ކުނިގޮޑައްހަދާ؛ ޒުވާނުން ޑުރަގުގެ ވަބާގަ ޖައްސާ، ރާއްޖޭގަ ކަރަޕުޝަން އިންދާ އެއަށް ފެންދީ ބޮޑުކުރީ މީހަނޫން ކަމަކައް ނުވާނެ! ކަލެމެން ތިހެން ކާކާ އަޅައިގެން، މަމިދައްކާ ވާހަކަޔައް އެދެވޭ ރައްދެއް ނުދެވި، މި ނޫސް ކިއާ ހޭލުންތެރި ރައްޔިތުން ކުރިމަތީ މައުމޫނު ތިއީ ތިބުނާވަރު ޖަވާހިކަން ހެދޭނެތޯ؟؟