ހިރަފުސް ފުޓްސަލް ޖެލެންޖުގައި 21 ޓީމުން ބައިވެރި ވެއްޖެ

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 2 އަހަރު ކުރިން - 13 ފެބްރުއަރީ 2016ކުޅުދުއްފުށީ ހިރަފުސް ދަނޑުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިރަފުސް ފުޓްސަލް ޖެލެންޖުގައި 21 ޓިމުން ބައިވެރި ވެއްޖެ އެވެ

މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލި މި މުބާރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަވި އިރު ބައިވެރިވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި ކުޅުދުއްފުށީގެ ޓީމްތަކުން އެކަންޏެވެ.

މި ފެބްރުއަރީ މަހު 19 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ފުޓްސަލް އެރީނާގަ އެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ހިރަފުސް އިން އަންނަނީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހިރަފުސް ކަޕްގެ ނަމުގައި މުބާރާތެއް ބާއްވަމުން ނެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް