twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
12th July 2020

ނިތްކުރީގެ މި ޕޮއިންޓް މަސާޖް ކުރުމުން ވަނީ ކިހިނެތް

Sep 8, 2016

 

-ނަސްވާ ހަސަން-

ހަށިގަނޑަށް ދިމާވާ ކުއްލި ތަދު ފަަދަ ކަންތަައް ތަކަކީ ކަސްރަތު ކުރުމުން ރަނގަޅުވާ ކަންތަކެވެ. އެކަމަކު އެއީ ވަގުތީ ހައްލެކެވެ.

ނިތްކުރީގެ ދެބުމަ ދޭތެރެ މަސާޖުކުރުމުން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް ފަރުވާ ލިބެއެވެ.

އެގޮތުން މަސަތްކަތަށް ސަމާލުކަން ދެވުން، ހާސްކަމުން، ބޮލުގަ އަދި ލޮލުގަ ރިހުމުން ދުރުކޮށް ދެޔެވެ.

މިހެން މަސާޖު ކުރުމަށް ބޭނުން ވަނީ 60-45 ސިކުންތެވެ. އިގިނލި ނިތްކުރީގެ ދެބުމަ ދޭތެރެ ތިރިން މައްޗަށް މަސާޖު ކުރުމަށް ފަހު، ނިތްކުރީގެ ދެބުމަ ދޭތެރެގެ ތަންކޮޅެއް މަތީގަ މަސާޖު ކޮށްލުމުން ހަށިގަނޑުން މާ ލަސްނުވެ ތަފާތު އިހްސާސް ކުރެވޭނެ އެވެ.

ދިރާސާ ތަކުން އިނގޭ ގޮތުގައި މި ޕޮއިންޓް އަކީ ސިކުޑިއާ ގުޅިފައިވާ ނާރެއް ކަމަށާއި މި ގޮތަށް މަސާޖު ކުރުމުން ހާސްކަން ވަރަށް އަވަހަށް ފިލުވައިދެއެވެ. އަދި ކުއްލި އަކަށް ބޮލުގައި ރިއްސައި ގަތުމުން ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ކަންތަށް ކަަމަށް ދިރާސާ ތަކުން އިނގެ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355