ކުޅުދުއްފުށީ އާޓިފިޝަލް ބީޗް: ހަދާ ނިމުނުއިރު ބީޗަކުން ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނުލިބުނު

ޚަދީޖާ އާދަމް - 1 year ago - 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2016އަތޮޅުތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހެދި އާޓިފިޝަލް ބީޗް ކުޅުދުއްފުށީގައި މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ނިންމާލާފައި ވާއިރު ކުޅުދުއްފުށިގެ ރައްޔިތުން ހީކުރި ވަރުގެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް މި ބީޗަކުން ނުލިބުނެވެ.

ބީޗް ހެދި ސަރަހައްދު އޮތްގޮތުން، ބީޗް ހެދުމުގެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވި ކުންފުނިން އެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމިކަމާމެދު ވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސުވާލުކުރެއެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު މިހާރުވަނީ ރަށުން ފައިބައިގެން ގޮސްފައެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ “ބޯޒިޔާރާތް” ސަރަހައްދުގައި ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމެންޓް އެންޑް ފިނޭންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްގެން މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި 60 ފޫޓާއި 100 ފޫޓްގެ ސަރަހައްދެއް ހެދިފައިވާއިރު އެތަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ބީޗް އެއްކޮށް ހަދާ ނިމޭއިރު ހުރިހާ ގާތައް ނަގާ ވެލިއަޅައި ރީތި ކުރުމާއެކު އެވެ.

ބީޗުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގައު ހުރި--
ބީޗުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގައު —

 

ނަމަވެސް ފެންނަނީ އެހެން މަންޒަރެކެވެ. މޫދުގެ ރާޅުޖަހާފަށުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ގައު ހުރިއިރު ގާތައް ނަގައި ސާފުކޮށްފައިހުރި ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. ބީޗްގެ ހިތްގައިމުންކަން އެއްކޮށްހެން ގެއްލިފައިވަނީ މި ސަބަބާ ހުރެއެވެ.

“ފެނިގެން މިދިޔައީ ކަމަކަށް ކަމެއް ކޮށްލާ އުސޫލު. ކަންފަސޭހަ ކޮށްލާފައޮތް ތަން. އާޓިފިޝަލް ބީޗެކޭ ބުނެވޭވަރާ ގާތަށްވެސް މަސައްކަތް ކޮށްލެވިފައެއް ނެތް.” އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި މީހަކު މި ނޫހާ ވާހަކަދައްކަމުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ބީޗުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދަކަށް ގައު ހުރި--
ބީޗުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދަކަށް ގައު ހުރި–

 

ފުރަތަމަ ގާތަކުގެ މައްސަލަ ބާއްވާފައި އެސަރަހައްދަށް ނަޒަރު ހިންގަލާށެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެންމެ ގިނައިން މީހުން ހަވީރު ހިތްހަމަ ޖައްސާލުމަށް ދާނެ އެއްތަނަކަށް އެތަން ވާނެކަން ޔަގީނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެސަރަހައްދުގައި އެކަމަށް އެކަށީގެން ވާ މާހައުލެއް ގާއިމްވެފައި އެބައޮތްތޯ އެެވެ؟ ކުޑަމިނުން އިށީނދެލައި ތިބޭނެގޮތެއްވެސް ހަމަޖެހިފައި ނެތެވެ. ނުވިތާކަށް ރޭގަނޑު މޫދު އެރެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ އަލިކަމެއްވެސް އެތަނުގައި ނެތެވެ.

ބީޗް ހަދާ ނިމުނުއިރު ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރި--
ބީޗް ހަދާ ނިމުނުއިރު ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރި–

 

ބީޗްގެ މަޝްރޫއު ފެށިއިރު ގިނަބަޔަކު އުއްމީދުކޮށްގެން ތިބީ، ފުރިހަމަ ރީތި، ހިތްހަމަޖައްސާލަން ގޮސް ތިބެވޭނެ ބީޗަކަށް އެތަން ބަދަލުވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހީކޮށްގެންތިބި މިންވަރާ ގާތަށް އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާފަނުވާ ކަމަށް ގިނަ އާންމުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

  1. ހަސަން 1 year ago
  ތިޔައީ އަސްލު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން ކުރި ކަމެއް. ކޮންމެހެން ބީޗެއް ހަދައި ދިނުމުގެ ނިޔަތަކު ކުރިކަމެއް ނުން. މަސައްކަތް ނިމޭއިރު ތިޔަތަން މޫދަށް އެރިލެވޭގޮތަށް އޮންނާނެތީ އާޓިފިސަލް ބީޗެކޭކިޔައިގެން އުޅުނީ
 2. Mohamed moosa 1 year ago
  Varah varah fenvarudhah. kudhakudhin govaigen moodhah dhaa meehun varah visnaathi ethaakairi varah funkohfaeothee nurahkaa gothakah ekan koh fa eothee
 3. ކަމުނުދާ 1 year ago
  ކުޅުދުފުށީ ކައުންސިލަރުން ކަމުނުދާތިވާކަންކަންމި ކޮންކަމެއް ކުރާބައެއްބާއޭ މަހިތްތަމިއަރަނީ ރަށުކަ ކުރާކަމެއް ބާލާކަނުގޮސް ގޮޑި އަބުރަން ދިބޭ ބައެއް
 4. bOa ziyarai 1 year ago
  Dhen othee Rashuga council adhi zuvaanunge masakai .. Gaa tah nagaa saaf kohlaa .. Council n zuvaanun gulhigen beach ga reethi hut thakeh hadhaala nikan hingaalaba.. Hurihaa kameh sarukaaru bolah jehiyas kamak nu dhane.. Think positive be possitive
 5. ދިރާސާ 1 year ago
  ެއެެއްތަނުގެ މޫދު އަޑީ ގައި ބޮޑެތި ރުއްބުރި ތައްވެސް އެބަހުރި ބޮޑެތި ގައު ތަވެސް އެބަހުރި ބައިވަރު ބޯކޮން ޗަކަވެސް އެއްބަހުރި މޫދު އެރެންކަމުވެސްނުދޭ
 6. ބަލާބޮޑު 1 year ago
  ކީކޭދެންބުނާނީ، ބީޗްގައި ގާ ހުރުން އެއީ މައްސަލައެއްތަ' ހަމަ ހިއްމޮޅީ
 7. Beach ge ekuveriyaa 1 year ago
  Alhugandu men raajje.thereveema, sarukaarun hadhaanee hadhaane ehcheh, ekamaa idhikolhah rashuge rayyithun nukunnan jehey, raajje thereyge mifadha komme project ehves hingaanee migothah, beach nimmaafa rashun emeehun furaigen dhiya iruves emmen thibee, haadha reethi beach ekey kiyaalaafa sarukaarah sanaa kiyan, ahremenge rashuge kurierumah massakaiy kuran jeheynee aharemen
 8. Soholhu 1 year ago
  Hadhafa oiy beach ga gaahurumen3 noon massala akee. Bayakah laari gadeh dhevijjennu dho. E ee kaakuge faisaaeh. Rayyithunge faisaa dho. Ehen viyya kan kuran jeheynee ragalhan.
 9. Thakuru 1 year ago
  Beyrun araa bayaku kuraahaa kamakah ok kiyaafa balaa nulaa thibeema vaagoiy ,thi kamuga zimmaa nagan jeheynee rashu councilun
 10. Thakuru 1 year ago
  Kulhudhufusheege nan ivunas jehilun vaa gotheh hurey nama ves beyrun eri bayaku beynun ehcheh hadhafa rashun feybuneethee hairaan vey
 11. އަޙްމަދު 1 year ago
  ތީ ހަމަ ރަގަޅު ، ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް ، މަޑު ގޮޑީގައި ތިބޭ ..
 12. ޒައިދު 1 year ago
  އަތޮޅުތެރޭގެ ފުރަތަމަ އާޓިފިcަލް ބީޗެއް ނޫން މިއީ..ހއ ދިއްދޫގަ ވެސް އޮވޭ މީގެ 3 އަހަރެއް ވަރު ކުރިން ވެސް އެކަމު ހަމަ އެއްހާލެއްގަ އޮތީ..އަތޮޅު ތެރޭގަ މިކަހަލަ ކަންކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަކަށް ކަމެއ ްކޮސްލާނި
 13. kujjaa ma 1 year ago
  Lets think & be positive. We have proved that we r capable of doing anything. So lets just show them a fine and beautiful beach. All the NGOs and society of kfushi، lets go and clean that beach and lets make that place a valuable place.