ކުޅުދުއްފުށީ އާޓިފިޝަލް ބީޗް: ހަދާ ނިމުނުއިރު ބީޗަކުން ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނުލިބުނު

ޚަދީޖާ އާދަމް - 9 މަސް ކުރިން - 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2016


ކުޅުދުއްފުށީގައި ސަރުކާރުން ހެދި އާޓިފިޝަލް ބީޗްވަނީ ގަލުން ފުރިފަ--

އަތޮޅުތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހެދި އާޓިފިޝަލް ބީޗް ކުޅުދުއްފުށީގައި މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ނިންމާލާފައި ވާއިރު ކުޅުދުއްފުށިގެ ރައްޔިތުން ހީކުރި ވަރުގެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް މި ބީޗަކުން ނުލިބުނެވެ.

ބީޗް ހެދި ސަރަހައްދު އޮތްގޮތުން، ބީޗް ހެދުމުގެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވި ކުންފުނިން އެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމިކަމާމެދު ވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސުވާލުކުރެއެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު މިހާރުވަނީ ރަށުން ފައިބައިގެން ގޮސްފައެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ “ބޯޒިޔާރާތް” ސަރަހައްދުގައި ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމެންޓް އެންޑް ފިނޭންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްގެން މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި 60 ފޫޓާއި 100 ފޫޓްގެ ސަރަހައްދެއް ހެދިފައިވާއިރު އެތަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ބީޗް އެއްކޮށް ހަދާ ނިމޭއިރު ހުރިހާ ގާތައް ނަގާ ވެލިއަޅައި ރީތި ކުރުމާއެކު އެވެ.

ބީޗުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގައު ހުރި--
ބީޗުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގައު —

 

ނަމަވެސް ފެންނަނީ އެހެން މަންޒަރެކެވެ. މޫދުގެ ރާޅުޖަހާފަށުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ގައު ހުރިއިރު ގާތައް ނަގައި ސާފުކޮށްފައިހުރި ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. ބީޗްގެ ހިތްގައިމުންކަން އެއްކޮށްހެން ގެއްލިފައިވަނީ މި ސަބަބާ ހުރެއެވެ.

“ފެނިގެން މިދިޔައީ ކަމަކަށް ކަމެއް ކޮށްލާ އުސޫލު. ކަންފަސޭހަ ކޮށްލާފައޮތް ތަން. އާޓިފިޝަލް ބީޗެކޭ ބުނެވޭވަރާ ގާތަށްވެސް މަސައްކަތް ކޮށްލެވިފައެއް ނެތް.” އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި މީހަކު މި ނޫހާ ވާހަކަދައްކަމުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ބީޗުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދަކަށް ގައު ހުރި--
ބީޗުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދަކަށް ގައު ހުރި–

 

ފުރަތަމަ ގާތަކުގެ މައްސަލަ ބާއްވާފައި އެސަރަހައްދަށް ނަޒަރު ހިންގަލާށެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެންމެ ގިނައިން މީހުން ހަވީރު ހިތްހަމަ ޖައްސާލުމަށް ދާނެ އެއްތަނަކަށް އެތަން ވާނެކަން ޔަގީނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެސަރަހައްދުގައި އެކަމަށް އެކަށީގެން ވާ މާހައުލެއް ގާއިމްވެފައި އެބައޮތްތޯ އެެވެ؟ ކުޑަމިނުން އިށީނދެލައި ތިބޭނެގޮތެއްވެސް ހަމަޖެހިފައި ނެތެވެ. ނުވިތާކަށް ރޭގަނޑު މޫދު އެރެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ އަލިކަމެއްވެސް އެތަނުގައި ނެތެވެ.

ބީޗް ހަދާ ނިމުނުއިރު ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރި--
ބީޗް ހަދާ ނިމުނުއިރު ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރި–

 

ބީޗްގެ މަޝްރޫއު ފެށިއިރު ގިނަބަޔަކު އުއްމީދުކޮށްގެން ތިބީ، ފުރިހަމަ ރީތި، ހިތްހަމަޖައްސާލަން ގޮސް ތިބެވޭނެ ބީޗަކަށް އެތަން ބަދަލުވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހީކޮށްގެންތިބި މިންވަރާ ގާތަށް އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާފަނުވާ ކަމަށް ގިނަ އާންމުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

 


 1. ހަސަން

  ތިޔައީ އަސްލު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން ކުރި ކަމެއް. ކޮންމެހެން ބީޗެއް ހަދައި ދިނުމުގެ ނިޔަތަކު ކުރިކަމެއް ނުން. މަސައްކަތް ނިމޭއިރު ތިޔަތަން މޫދަށް އެރިލެވޭގޮތަށް އޮންނާނެތީ އާޓިފިސަލް ބީޗެކޭކިޔައިގެން އުޅުނީ
 2. ކަމުނުދާ

  ކުޅުދުފުށީ ކައުންސިލަރުން ކަމުނުދާތިވާކަންކަންމި ކޮންކަމެއް ކުރާބައެއްބާއޭ މަހިތްތަމިއަރަނީ ރަށުކަ ކުރާކަމެއް ބާލާކަނުގޮސް ގޮޑި އަބުރަން ދިބޭ ބައެއް
 3. bOa ziyarai

  Dhen othee Rashuga council adhi zuvaanunge masakai .. Gaa tah nagaa saaf kohlaa .. Council n zuvaanun gulhigen beach ga reethi hut thakeh hadhaala nikan hingaalaba.. Hurihaa kameh sarukaaru bolah jehiyas kamak nu dhane.. Think positive be possitive
 4. ދިރާސާ

  ެއެެއްތަނުގެ މޫދު އަޑީ ގައި ބޮޑެތި ރުއްބުރި ތައްވެސް އެބަހުރި ބޮޑެތި ގައު ތަވެސް އެބަހުރި ބައިވަރު ބޯކޮން ޗަކަވެސް އެއްބަހުރި މޫދު އެރެންކަމުވެސްނުދޭ
 5. Beach ge ekuveriyaa

  Alhugandu men raajje.thereveema, sarukaarun hadhaanee hadhaane ehcheh, ekamaa idhikolhah rashuge rayyithun nukunnan jehey, raajje thereyge mifadha komme project ehves hingaanee migothah, beach nimmaafa rashun emeehun furaigen dhiya iruves emmen thibee, haadha reethi beach ekey kiyaalaafa sarukaarah sanaa kiyan, ahremenge rashuge kurierumah massakaiy kuran jeheynee aharemen
 6. ޒައިދު

  އަތޮޅުތެރޭގެ ފުރަތަމަ އާޓިފިcަލް ބީޗެއް ނޫން މިއީ..ހއ ދިއްދޫގަ ވެސް އޮވޭ މީގެ 3 އަހަރެއް ވަރު ކުރިން ވެސް އެކަމު ހަމަ އެއްހާލެއްގަ އޮތީ..އަތޮޅު ތެރޭގަ މިކަހަލަ ކަންކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަކަށް ކަމެއ ްކޮސްލާނި
 7. kujjaa ma

  Lets think & be positive. We have proved that we r capable of doing anything. So lets just show them a fine and beautiful beach. All the NGOs and society of kfushi، lets go and clean that beach and lets make that place a valuable place.