ކުޅުދުއްފުށީ އާޓިފިޝަލް ބީޗް: ހަދާ ނިމުނުއިރު ބީޗަކުން ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނުލިބުނު

ޚަދީޖާ އާދަމް - 11 މަސް ކުރިން - 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2016


ކުޅުދުއްފުށީގައި ސަރުކާރުން ހެދި އާޓިފިޝަލް ބީޗްވަނީ ގަލުން ފުރިފަ--

އަތޮޅުތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހެދި އާޓިފިޝަލް ބީޗް ކުޅުދުއްފުށީގައި މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ނިންމާލާފައި ވާއިރު ކުޅުދުއްފުށިގެ ރައްޔިތުން ހީކުރި ވަރުގެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް މި ބީޗަކުން ނުލިބުނެވެ.

ބީޗް ހެދި ސަރަހައްދު އޮތްގޮތުން، ބީޗް ހެދުމުގެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވި ކުންފުނިން އެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމިކަމާމެދު ވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސުވާލުކުރެއެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު މިހާރުވަނީ ރަށުން ފައިބައިގެން ގޮސްފައެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ “ބޯޒިޔާރާތް” ސަރަހައްދުގައި ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމެންޓް އެންޑް ފިނޭންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްގެން މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި 60 ފޫޓާއި 100 ފޫޓްގެ ސަރަހައްދެއް ހެދިފައިވާއިރު އެތަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ބީޗް އެއްކޮށް ހަދާ ނިމޭއިރު ހުރިހާ ގާތައް ނަގާ ވެލިއަޅައި ރީތި ކުރުމާއެކު އެވެ.

ބީޗުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގައު ހުރި--
ބީޗުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގައު —

 

ނަމަވެސް ފެންނަނީ އެހެން މަންޒަރެކެވެ. މޫދުގެ ރާޅުޖަހާފަށުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ގައު ހުރިއިރު ގާތައް ނަގައި ސާފުކޮށްފައިހުރި ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. ބީޗްގެ ހިތްގައިމުންކަން އެއްކޮށްހެން ގެއްލިފައިވަނީ މި ސަބަބާ ހުރެއެވެ.

“ފެނިގެން މިދިޔައީ ކަމަކަށް ކަމެއް ކޮށްލާ އުސޫލު. ކަންފަސޭހަ ކޮށްލާފައޮތް ތަން. އާޓިފިޝަލް ބީޗެކޭ ބުނެވޭވަރާ ގާތަށްވެސް މަސައްކަތް ކޮށްލެވިފައެއް ނެތް.” އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި މީހަކު މި ނޫހާ ވާހަކަދައްކަމުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ބީޗުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދަކަށް ގައު ހުރި--
ބީޗުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދަކަށް ގައު ހުރި–

 

ފުރަތަމަ ގާތަކުގެ މައްސަލަ ބާއްވާފައި އެސަރަހައްދަށް ނަޒަރު ހިންގަލާށެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެންމެ ގިނައިން މީހުން ހަވީރު ހިތްހަމަ ޖައްސާލުމަށް ދާނެ އެއްތަނަކަށް އެތަން ވާނެކަން ޔަގީނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެސަރަހައްދުގައި އެކަމަށް އެކަށީގެން ވާ މާހައުލެއް ގާއިމްވެފައި އެބައޮތްތޯ އެެވެ؟ ކުޑަމިނުން އިށީނދެލައި ތިބޭނެގޮތެއްވެސް ހަމަޖެހިފައި ނެތެވެ. ނުވިތާކަށް ރޭގަނޑު މޫދު އެރެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ އަލިކަމެއްވެސް އެތަނުގައި ނެތެވެ.

ބީޗް ހަދާ ނިމުނުއިރު ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރި--
ބީޗް ހަދާ ނިމުނުއިރު ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރި–

 

ބީޗްގެ މަޝްރޫއު ފެށިއިރު ގިނަބަޔަކު އުއްމީދުކޮށްގެން ތިބީ، ފުރިހަމަ ރީތި، ހިތްހަމަޖައްސާލަން ގޮސް ތިބެވޭނެ ބީޗަކަށް އެތަން ބަދަލުވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހީކޮށްގެންތިބި މިންވަރާ ގާތަށް އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާފަނުވާ ކަމަށް ގިނަ އާންމުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

  1. ހަސަން 11 މަސް ކުރިން
  ތިޔައީ އަސްލު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން ކުރި ކަމެއް. ކޮންމެހެން ބީޗެއް ހަދައި ދިނުމުގެ ނިޔަތަކު ކުރިކަމެއް ނުން. މަސައްކަތް ނިމޭއިރު ތިޔަތަން މޫދަށް އެރިލެވޭގޮތަށް އޮންނާނެތީ އާޓިފިސަލް ބީޗެކޭކިޔައިގެން އުޅުނީ
 2. Mohamed moosa 11 މަސް ކުރިން
  Varah varah fenvarudhah. kudhakudhin govaigen moodhah dhaa meehun varah visnaathi ethaakairi varah funkohfaeothee nurahkaa gothakah ekan koh fa eothee
 3. ކަމުނުދާ 11 މަސް ކުރިން
  ކުޅުދުފުށީ ކައުންސިލަރުން ކަމުނުދާތިވާކަންކަންމި ކޮންކަމެއް ކުރާބައެއްބާއޭ މަހިތްތަމިއަރަނީ ރަށުކަ ކުރާކަމެއް ބާލާކަނުގޮސް ގޮޑި އަބުރަން ދިބޭ ބައެއް
 4. bOa ziyarai 11 މަސް ކުރިން
  Dhen othee Rashuga council adhi zuvaanunge masakai .. Gaa tah nagaa saaf kohlaa .. Council n zuvaanun gulhigen beach ga reethi hut thakeh hadhaala nikan hingaalaba.. Hurihaa kameh sarukaaru bolah jehiyas kamak nu dhane.. Think positive be possitive
 5. ދިރާސާ 11 މަސް ކުރިން
  ެއެެއްތަނުގެ މޫދު އަޑީ ގައި ބޮޑެތި ރުއްބުރި ތައްވެސް އެބަހުރި ބޮޑެތި ގައު ތަވެސް އެބަހުރި ބައިވަރު ބޯކޮން ޗަކަވެސް އެއްބަހުރި މޫދު އެރެންކަމުވެސްނުދޭ
 6. ބަލާބޮޑު 11 މަސް ކުރިން
  ކީކޭދެންބުނާނީ، ބީޗްގައި ގާ ހުރުން އެއީ މައްސަލައެއްތަ' ހަމަ ހިއްމޮޅީ
 7. Beach ge ekuveriyaa 11 މަސް ކުރިން
  Alhugandu men raajje.thereveema, sarukaarun hadhaanee hadhaane ehcheh, ekamaa idhikolhah rashuge rayyithun nukunnan jehey, raajje thereyge mifadha komme project ehves hingaanee migothah, beach nimmaafa rashun emeehun furaigen dhiya iruves emmen thibee, haadha reethi beach ekey kiyaalaafa sarukaarah sanaa kiyan, ahremenge rashuge kurierumah massakaiy kuran jeheynee aharemen
 8. Soholhu 11 މަސް ކުރިން
  Hadhafa oiy beach ga gaahurumen3 noon massala akee. Bayakah laari gadeh dhevijjennu dho. E ee kaakuge faisaaeh. Rayyithunge faisaa dho. Ehen viyya kan kuran jeheynee ragalhan.
 9. Thakuru 11 މަސް ކުރިން
  Beyrun araa bayaku kuraahaa kamakah ok kiyaafa balaa nulaa thibeema vaagoiy ,thi kamuga zimmaa nagan jeheynee rashu councilun
 10. Thakuru 11 މަސް ކުރިން
  Kulhudhufusheege nan ivunas jehilun vaa gotheh hurey nama ves beyrun eri bayaku beynun ehcheh hadhafa rashun feybuneethee hairaan vey
 11. އަޙްމަދު 11 މަސް ކުރިން
  ތީ ހަމަ ރަގަޅު ، ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް ، މަޑު ގޮޑީގައި ތިބޭ ..
 12. ޒައިދު 11 މަސް ކުރިން
  އަތޮޅުތެރޭގެ ފުރަތަމަ އާޓިފިcަލް ބީޗެއް ނޫން މިއީ..ހއ ދިއްދޫގަ ވެސް އޮވޭ މީގެ 3 އަހަރެއް ވަރު ކުރިން ވެސް އެކަމު ހަމަ އެއްހާލެއްގަ އޮތީ..އަތޮޅު ތެރޭގަ މިކަހަލަ ކަންކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަކަށް ކަމެއ ްކޮސްލާނި
 13. kujjaa ma 11 މަސް ކުރިން
  Lets think & be positive. We have proved that we r capable of doing anything. So lets just show them a fine and beautiful beach. All the NGOs and society of kfushi، lets go and clean that beach and lets make that place a valuable place.