19 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގައި ހަނިމާދޫގެ ހުޒާމް ހިމެނިއްޖެ

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 8 months ago - 13 ސެޕްޓެމްބަރ 2017މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ބޫޓާންގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރުމަށް 18 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމްގައި ހދ ހަނިމާދޫއަށް އުފަން ހުނަރުވެރި، އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ ހުޒާމް އަބުދުލް ރަހުމާން ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

ފުޓްބޯޅައިގައި އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ހުނަރުވެރި ހުޒާމް ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑްގައި ހިމެނިފައިވާކަން އެފްއޭއެމުން މިހާރު ވަނީ އޭނާއަށް އަންގާފަ އެވެ. ހުޒާމަކީ މިހާރުވެސް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރި އެވެ.

ކުޑައިރުންސުރެވެސް ފުޓްބޯޅައަށް ޝައުގުހުންނަށް ހުޒާމް ބުނީ އޭނާ ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވަނީވެސް ފުޓްބޯޅައިގެ ދާއިރާއިން ކަމަށެވެ. ރަށުގެ ފެންވަރުގެ ގިނަ މުބާރާތްތަކެއް ކުޅުމަށް ފަހު ހުޒާމް ވަނީ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017 ވަނަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ހަނިމާދޫ ނެރުނު ޓީމުން ޖާގަ ހޯދާފަ އެވެ. އަދި އެމުބާރާތުގައި އޭނާ ހުނަރު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ދައްކާލާފައިވެ އެވެ.

ހުޒާމް ނޫކުލައިގެ ޖާޒީގަ، މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތެރެއިން–

މިމަހު 18 ން 27 އަށް ބޫޓާންގައި ބާއްވާ މިމުބާރާތުގައި 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ހުކުރުދުވަހު އެވެ. މިމުބާރާތް ރާއްޖޭއިން ނަގާފައިވާ ސްކޮޑްގައި ހިމެނެނީ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. ހަނިމާދޫ ބުރޯ 8 months ago
    ހުޒާމް އަށް ކާމިޔާބީއަށް އެދެން. ތީ އަހަރުން ފަހުރުވެރިވާ ޒުވާނެއް