ހދ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވީ އެންމެ ފަރާތްތަކުން

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 8 months ago - 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017އޮކްޓޯބަރުމަހު ފެށުމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ހދ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތު މިއަދު ހަމަވިއިރު އެކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތްތަކުން ކަމަށް އެކައުންސިލް ބުނެފި އެވެ.

ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށާއި ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކަށްވެސް ހޯސްޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތެވެ.

ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު އާތިފް ކޭއޯއަށް ވިދާޅުވީ ހޯސްޓްކުރުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތު މިއަދަށް ހަމަވިއިރު އެކަމަށް ޝައުގުވެރިކަންފާޅުކޮށްފައިވާ ސޮސައިޓީ ފޯ ކުޅުދުއްފުށީ ޔޫތް (ސްކައި) ޖަމްއިއްޔާއިން އެކަނި ކަމަށެވެ.

ހދ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އޮކްޓޫބަރު މަހު ބާއްވަނީ

އާތިފް ވިދާޅުވީ އެންމެ ފަރާތްތަކުން ޝައުގުވެރިކަންފާޅުކޮށްފައި އޮތުމުން އަލުން މުއްދަތު އިތުރުކުރާނީ ތޯ ނުވަތަ އެފަރާތްތަށް ހަވާލުކުރާނީ ތޯ ނިންމާނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ކަމަށެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ހުޅުވާލާނެކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. ބިގޭ 8 months ago
    ތައްޓެއްގަ އަތް ލެވޭތޯ ބަލަން އެބަޖެހޭ. މެނޭޖްމަންޓް ރަނގަޅު ވެގެން ވާނީ މިފަހަރު