“ފުކްރޭ ރިޓާންސް” އަށް ހީނުކުރާވަރުގެ ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެ

ނަސްވާ ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 16 ޑިސެމްބަރ 20172013 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ކޮމެޑީ ފިލްމު “ފުކްރޭ” ގެ އައު ފިލްމު “ފުކްރޭ ރިޓާންސް” އަށް 8 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 66.15 ކަރޯޑް ރުޕީސް ލިބިއްޖެ އެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ހަބަރުތަކުން މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި 2013 ވަނަ އަހަރު ނިކުއެތް ފުކްރޭ އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ނުލިބުނުނަމަވެސް މި ފިލްމަށް ހީނުކުރާ ވަރުގެ ތަރުހީބެއް ދަނީ ލިބެމުނެވެ.

އެގޮތުން މިމަހު 8 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި މި ފިލްމަށް ފުރަތަމަ 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ވަނީ 32.20 ކަރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފަ އެވެ. އަަދި ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި 50.30 ކަރޯޑް ވަނީ ލިބިފައި ކަމަށް ހަބަރުތަކުން މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އަދި މިހާރު ޖުމްލަ 66.15 ކަރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވާއިރު ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ވެސް މި ފިލްމަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

މި ފިލްމުގައި ޕުލްކިތް ސަމްރަތް، މަންޖޯލް ސިންގް، އަލީ ފާޒަލް، ވަރުން ޝަރްމާ، ޕްރިޔާ އަނަންދް، ވިޝާކާ ސިންގް އަދި ޕަންކަޖް ތުރިޕަތީގެ އިތުރުން ރިޗާ ޖައްޑާ އެކި ރޯލްތަކުން ފެނިގެންގޮސްފައި ވެއެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް