ސިދާތުގެ “އައްޔާރީ” ރިލީޒް ކުރުން ލަސްކުރީ ޕަދްމަވަތީއާއި ވާދަ ނުކުރަން

ޚަދީޖާ އާދަމް - 1 އަހަރު ކުރިން - 10 ޖަނަވަރީ 2018ސިދާތް މަލޯތްރާގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު އައްޔާރީ ރިލީޒް ކުރުން ލަސްކޮށްފި އެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ހަބަރުތައް ބުނާގޮތުން އައްޔާރީ ރިލީޒް ކުރުން ލަސްކޮށްފައިވަނީ ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ފިލްމު ޕަދްމަވަތީ ލިރީޒް ކުރާ ދުވަހާ ކުރިން އެ ފިލްމު ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހާ މާ ކައިރި ވުމުންނެވެ.

ދިމާވި އެކި މައްސަލަ ތަކުގައި މިދިޔަ ޑިސެމްބަރ މަހު 1 ވަަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހުނު ޕަދްމަވަތީ ރިލީޒް ކުރުން ކެންސަލްކޮށް މިހާރު އެ ފިލްމު މި މަހު 25 ގައި ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނައުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

އެގޮތުން އައްޔާރީ ކުރިން ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޕަދްމަވަތީގެ އެއްދުވަސް ފަހުން ޖެނުއަރީ 26 ގަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އަކްޝޭގެ ޕެޑްމޭން ވެސް 26 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވުމާއެކު އައްޔާރީ ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކުރީ އެވެ.

މިހާރު އެފިލްމު ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 9 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ބޮކްސް އޮފީހުގައި އެ ފިލްމާއި ވާދަ ކުރަން އެއިރު ހަމަ ޖެހިފައި އޮތީ އަނުސްކާ ޝަރްމާގެ “ޕަރީ” އެވެ. އެހެންނަމަވެސް އައްޔާރީ އާއި އެއްދުވަހަކު ރިލީޒް ކުރަން ޖެހުމުން އެ ފިލްމުވެސް ވަނީ ރިލީޒް ކުރާ ދުވަސް މާރޗ 2 އަކަށް ފަސްކޮށްފަ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ހަބަރުތަކުން ބުނެއެވެ.