މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް ބުރު: ފޯކައިދޫގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 8 މަސް ކުރިން - 22 އެޕްރީލް 2018މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރުގައި ފުރަތަމަ މެޗު ށ. ފޯކައިދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

ފައިނަލް ބުރުގެ މެޗުތައް އިއްޔެ ފަށާފައިވާއިރު ފޯކައިދޫގައި ގުރޫޕްގައި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ ފޯކައިދޫ އާއި އދ ފެންފުއްޓެވެ.

ފެންފުށި އަތުން ފޯކައިދޫ މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ މެޗުގެ 14 ވަނަ މިނެޓްގައި މުހަންމަދު ނަދީމެވެ.

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރުގައި ފޯކައިދޫ ގުރޫޕްގައި ހިމެނޭ ޓީމުތަކަކީ ޒޯން 1 ގެ ޗެމްޕިއަން ހއ. މުރައިދޫ، ޒޯން 2 ގެ ޗެމްޕިއަން ށ. ފޯކައިދޫ، ޒޯން 3 ގެ ޗެމްޕިއަން ބ. ފެހެންދޫ، ޒޯން 4 ގެ ޗެމްޕިއަން އދ. ފެންފުއްޓެވެ. އަދި އއ. މާޅޮހެވެ

އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު ގްރޫޕް އެކެއްގެ މެޗުގައި ނިލަންދޫ ވަނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ތ. ތިމަރަފުށި އަތުން މޮޅުވެފައެވެ. އެ މެޗުން ނިލަންދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 2-1ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް