ފިނޭ ވީއެސްއާރުސީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ނޮވެމްބަރުގަ، ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

  • މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހދ ގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފަ

ޚަދީޖާ އާދަމް - 4 މަސް ކުރިން - 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2018


ފިނޭ، ވީއެސްއާރު ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން-

ހދ ފިނޭ، ވައި ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިދިޔަ 2 އަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފިރިހެނުންގެ ވޮލީބޯޅާ މުބާރާތް އަންނަ ނޮވެމްބަރުމަހު ބޭއްވުމަށް އެ ކްލަބުން ނިންމައިފި އެވެ.

ނޮވެމްބަރު 21 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހދ އަތޮޅުގެ ޓީމުތަކަށްވަނީ ހުޅުވާލެވިފަ އެވެ.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 30 ސެޕްޓެމްބަރު ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 20:00 ގެ ކުރިން ސިޓީ ހުށައެޅުމަށް އެ ކްލަބުން އެދެއެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފީ އަކީ އެއްހާސް ރުފިޔާއެވެ.

މިިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ޓީމެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 5 ޓީމަކުން ބައިވެރި ވެފައިވާއިރު ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ވަނީ 5000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދީފައެވެ.

މުބާރާތާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7949155، 9954888 ނުވަތަ 9948845 ނަންބަރާ ގުޅުއްވުމަށް އެބްލަބުން އެދެއެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް