ރެޑް ކާޕެޓް އިވެންޓަކާއެކު “ކަނޑު އިބިލީސް” ތިލަދެނުނު ސިނަމާއަށް

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް - 2 މަސް ކުރިން - 29 ނޮވެމްބަރ 2018އިސްމާއިލް ރަޝީދު ( ކޮޕީ އިއްސެ ) ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމް ކަނޑު އިބިލީސް އަންނަ ޑިސެމްބަރު 5 ގައި ކުޅުދުއްފުށީ، ތިލަދެކުނު ސިނަމާގައި އަޅުވާ ގޮތަށް ހަމައްސައިފި އެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ފިލުމްގެ ބޮޑުބައި ކުޅެފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި އެވެ. އަދި އެރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކުވެސް މި ފިލުމުން ފެނިގެންދާނެ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި މި ފިލުމް އެޅުވުމަށް އިސްކޮށް އުޅޭ ފަރާތެއް ބުނީ މި ފިލުމް ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޑިސެމްބަރުމަހު 5 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު 16:00 ގައި ކުޅުދުއްފުށީ، ތިލަދެކުނު ސިނަމާގައި ކަމަށެވެ.

ކަނޑު އިބިލީސް ޝޫޓިންގެ ތެރެއިން–

މި ފިލްމްގެ ޓިކެޓް 50ރ އަށް މިއަދު ވިއްކަން ފަށާފައިވާއިރު ޓިކެޓް ވިއްކަމުންދަނީ އޮޓޯ ސޭވް ޕްރޮޑަކްޝަނުނެވެ. ފިލުމަށް ތަރުހީބު ލިބޭ ވަރަކުން ޝޯ ބާއްވާނެކަމަށް މިކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ ފަރާތަކުން މައުލޫމާތުދިނެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. Ifa 2 މަސް ކުރިން
    Film varah salhi buneveyny isse vareh nethey... Adhuves kulhudhuffuhtah film kulhen annaathivey isse ah bunelaany. Varah majaa film beli gadeega