twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
26th September 2020

ރެސިޕީ: ބިސްކޯދު ވެނީލާ ޕުޑިން

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
May 7, 2019
2

ބޭނުންވާ ތަކެތި :

  • 3/2 ޖޯޑު ހަކުރު
  • 4/1 ޖޯޑު ޒުވާރި ފުއް
  • 4/1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ލޮނު
  • 2 2/1 ޖޯޑު ކިރު
  • ކެޝޫ ނަޓް
  • 4 ބިހުގެ ގޮބޮޅި
  • 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
  • 2 މޭޒު މަތީ ސަމުސާ ބަޓަރ
  • 1 ޕެކެޓް މާރީ ބިސްކޯދު
  • މިކްސް ފުރުޓް ދަޅެއް

ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް:


ހަކުރު، ޒުވާރިފުށް އަދި ލޮނު ކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ. މަޑު މަޑުން ކިރުފޮދު އަޅަމުން އެއްކުރި ތަކެތި ގިރާލާށެވެ. ރީއްޗަށް ގިރާ ނިމުމުން ބިހުގެ ގޮބޮޅިތައް ގިރާލުމަށްފަހު މީގެ ތެރެއަށް އަޅާލާށެވެ. މި އެއްކުރި ތަކެތި ތެއްޔަކަށް އަޅާލުމަށްފަހު އުންދުންމަތީ މަޑުގިނީގައި ކައްކާލާށެވެ. އޮލަވާން ފެށުމުން ބަޓާރުކޮޅާއި ވެނީލާ އެސެންސް ކޮޅު އަޅާލާ އެއްކޮށްލާށެވެ. އުންދުން ނިވާލުމަށްފަހު ހިހޫވުމުން ފުރިޖުގައި 3 ގަޑިއިރު ބަހައްޓާލާށެވެ.

ޓްރޭގައި ބިސްކޯދު ލޭޔާރ އެއް އަޅާލާށެވެ. ބިސްކޯދުތައް ތެއްމައިލުމަށް ފުރުޓްދަޅުގައި ހުރި ސިރަޕްކޮޅު ބޭނުންކޮށްލާށެވެ. ބިސްކޯދުތައް މައްޗަށް ކުރިން ތައްޔާރުކޮށްލި ޕުޑިކޮޅުން ލޭޔާރއެއް އަޅާލާށެވެ. މިގޮތަށް ލޭޔާރ އަކަށް ފަހު ލޭޔަރއެއް އަޅާލާށެވެ. ކޮންމެ ލޭޔާރއެއް މައްޗަށް ފުރުޓް ކޮޅަކާ ނަޓްސް ކޮޅެއް އަޅާލާށެވެ. އެއްކޮށް ލޭޔާރކޮށް ނިމުމުން ސެޓް ކޮށްލަން ފުރިޖަށްލާށެވެ

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355