twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
17th July 2019

ރެސިޕީ: ގާލިކް ވެޖީ ނޫޑްލްސް

ޚަދީޖާ އާދަމް
May 26, 2019

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • 1 ޕެކެޓް ނޫޑްލްސް (ކައްކާފަ)
  • 2 ސަމުސާ ތެޔޮ
  • 5 ލޮނުމެދު (ކުދިކޮށް ކޮށާފަ)
  • 1 ފިޔާ
  • 1 ކެރެޓް (ދިގުކޮށް ކޮށާފަ)
  • 5 ބީންސް (ދިގުކޮށް ކޮށާފަ)
  • 2 ސަމުސާ ބްރައުން ސްގަރ
  • ¼ ޖޯޑު ސޯޔާސޯސް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ ތަވާ އުދުން މައްޗަށް އުދާ ތެޔޮފޮދު އަޅާށެވެ. ތެޔޮ ފޮދު ހޫނުވުމުން ފިޔާ ލޮނުމެދު އަޅާ މޯޅި ވަންދެން ހާކާލާށެެވެ. އެއަށްފަހު ކެރެޓު ކޮޅާ ބީންސް ކޮޅު އަޅާ އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ބްރައުން ސްގްރާ އަދި ސޯޔާސޯސް ކޮޅު އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން 3 މިނެޓް ކައްކާލުމަށްފަހު ނޫޑްލްސް ކޮޅު އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355