twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
23rd October 2019

ރެސިޕީ: ފުލްކްރީމް ޗޮކްލެޓް ޕުޑިންގ

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
May 30, 2019

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • 1 ޕެކެޓް ފުލްކުރީމް މިލްކް
  • 1 ބޮޑު ޗޮކްލެޓް ( ގާނާފައި )
  • 2 ސައި ސަމުސާ ބަޓަރު
  • 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކޯންފުލާ
  • 1 ޕެކެޓް މާރީ ބިސްކޯދު
  • 1 ދަޅު ގެރިކިރު
  • 2 ބިސް

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

މިކްސަރަށް ގެރިކިރު ދަޅު، ބިސް، ބަޓަރު އަދި ކޯންފުލާ އަޅާ ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ތެއްޔަކަށް ފުލްކުރީމް މިލްކް ޕެކެޓް އަޅާލުމަށްފަހު މަޑުގިނީގައި ބަހައްޓައިގެން ހޫނުވުމުން ކުރިން މިކްސަރުގައި ގިރާލިބައި މަދު މަދުން އެއްކުރަމުން ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ބޭނުންވާ ވަރަށް އޮލަވުމުން އުނދުންމަތިން ބޭލުމަށްފަހު އެއިން އެއްބައި ޓްރޭއަކަށް އަޅާލާށެވެ. އެއަށްފަހު މާރީ ބިސްކޯދު ލޭއާރއެއް އަތުރާލާށެވެ. ދެން އަނެއްކާވެސް ބިސްކޯދު ލޭޔާރ މައްޗަށް ބާކީހުރި ކުރީމް ކޮޅު އަޅާލުމަށްފަހު ގާނާފައި ހުރި ޗޮކުލެޓް ކޮޅުމައްޗަށް އަޅާލާށެވެ. ހިހޫވުމުން ފުރިޖަށްލާ 1 ގަޑި އިރު ބެހެއްޓުމަށްފަހު ނަގާށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355