twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
5th March 2024

ކާނެ އެއްޗެއް ނެތް މީހުންނަށް ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ދީލަތި އަތެއް

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން
May 10, 2020
9

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލި ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނުލިބި އެތަކެއް ބައެއް ވަނީ ހާލުގައި ޖެހިފައި އެވެ. ޒަރޫރީ ތަކެތިވެސް ގަންނާނެ ފަދަ ނެތް އާއިލާތައް މި ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަދު އެބަތިއްބެވެ. ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ނިކަމެތިވެފައިވާ އާއިލާތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ޓާސްކް ފޯސް އިން ދަނީ މިހާރުވެސް ކުރަމުންނެވެ.

ދިވެހި އާއިލާތަކުގެ އިތުރުން ލޭބަރުންގެ ގޮތުގައި ދުވަހު މަސައްކަތަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ހާލަތުވެސް ވަރަށް ދެރަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ކާނެ އެއްޗެއް ހޯދުމަށް ގޭގެއަށް ގޮސް ސަލާން ޖަހާފައި އެބަހުއްޓެވެ. މި ދަތި ވަގުތުގައި ބައެއް ދިވެހިންގެ ފަރާތުންވެސް އާދަޔާ ހިލާފު އޯގާތެރިކަން ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތްތަކީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އުފަން އަހުމަދު މުހައްމަދެވެ.

ދާދި ފަހުން ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ވަދެ ތިން ފިހާރައެއް ހިންގަމުންދާ އަހުމަދު ކޭއޯއަށް ބުނީ، ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ނިކަމެތިވެފައިވާ މީހުން ކައުންސިލާއި ޓާސްކް ފޯސްގެ އެހީގައި ފާހަގަކުރަމުންދާ ކަމަށާ ބޭނުންމަކީ ޒަރޫރީ ކާބޯތަކެތި ނުލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

ވިކްޓްރީ ސްޕޮޓްސް ކުލަބުގެ ކީޕަރުގެ މަގާމު ފުރަމުން އަންނަ އަހުމަދު ބުނީ އެފަދަ ނިކަމެތި ހާލަތެއްގައި ހުރި މީހަކު އެނގިއްޖެނަމަ އަންގާލަ ދިނުމަށެވެ. ވީވަރަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މިހާރުވެސް އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ޕެކްތަކެއް ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ ޕެކްތަކާއި އެހެނިހެން ކާބޯތަކެތިވެސް ބޭނުން ޖެހިފައި ތިބި މީހުންނަށް ހަދިޔާކުރަމުންނެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އަހުމަދު ތިން ފިހާރަތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފިހާރަ ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު ދެ ފިހާރައަކުން އަންނަނީ ހިދުމަތް ދެމުންނެވެ. އޯޑަރު ނަގައި ޑެލިވަރީކުރަމުންނެވެ.

If you see any one asking for food in kulhudhuffushi just let me know . 9179393 This is my contact number . We would love to help

Posted by Iker Anmaday on Saturday, May 9, 2020

އަހުމަދު ވަނީ ކާނެ އެއްޗެއް ނެތިފައި ހުރި އެއްވެސް މީހަކު އެނގޭނަމަ އޭނާއަށް އެކަން އަންގާލަދިނުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އިއުލާންވެސް ކޮށްފައި އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355