twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
13th June 2021

ރެފްރީީންގެ ނިންމުންތަކާ ހުރެ ޒިދާންގެ ރުޅިގަނޑު އާސުމާނަށް

ޢަލީ ރަމީޒް
May 10, 2021

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ސެވިއްޔާ އާ ދެކޮޅަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ނިންމައިފައިވާ ނިންމުންތަކާ މެދު ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

ރެއާލް އަށް ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިދީފައިވާ ޒިދާންގެ ނުރުހުން އެންމެ ބޮޑަށް އަމާޒުވީ މެޗުގެ ނަތީޖާ 1-1 ގައި އޮއްވައި ރެއާލްގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާގެ ތެރެއިން ރެއާލްގެ ޑިފެންޑަރު އެޑާ މިލިޓާއޯގެ އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހުނު ކަމަށް ބަލައި ރެފްރީީން ވީއޭއާރްގެ އެހީގައި ސެވިއްޔާއަށް ޕެނަލްޓީ ދޭން ނިންމި ނިންމުމާއި، އޭގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ރެފްރީ ރެއާލް އަށް ދޭން ނިންމި ޕެނަލްޓީ އެއް ވީއޭއާރު ބެލުމަށް ފަހު ޕެނެލްޓީ އެއް ނޫންކަމަށް ނިންމި ނިންމުމަށެވެ.

2-2 އިން ރޭ އެއްވަރުވި މެޗުގައި ސެވިއްޔާ އިން ދެވަނަ ފަހަރަށް ލީޑު ނެގީ ވީއޭއާރު ބެލުމަށްފަހު ދޭން ނިންމި ޕެނަލްޓީ ގޯލަށް ވައްދާލައިގެންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރޭގެ މެޗުގެ 12 ވަނަ މިނެޓްގައި ރެއާލްގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ކަރިމް ބެންޒެމާ ސެވިއްޔާގެ ގޯލަށް ބޯޅައެއް ވައްދާލި ނަމަވެސް ވީއޭއާރުން ނިންމާފައި ވަނީ ބެންޒެމާ ލަނޑުޖެހި އިރު ރެއާލްގެ ކުޅުންތެރިއަކު އޮފްސައިޑްވެފައި ހުރިކަމަށެވެ.

“އަހަރެން މިހިރީ ވަރަށް ރުޅިއައިސްފަ. އަހަރެން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރެފްރީއާ ސުވާލުކުރިން. އެއީ އަހަރެމެންނަށް ރެފްރީގެ ނިންމުންތައް އޮޅުންފކލުވުމުގައި ދަތި ތަކެއް ހުރީތީ. އަހަރެމެން ގަބޫލުކުރަނީ އަހަރެމެންނާ އެއްކޮޅަށް އެއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ކަންކަން ނިމުން ހައްގުކަމަށް.” މެޗަށްފަހު މީޑިއާ އާ ވާހަކަދައްކަމުން ޒިދާން ބުންޏެވެ.

“ރެފްރީ ދެއްކި ވާހަކަތަކުން އެއްވެސް އެއްޗެއް އަހަރެންނަކަށް އޮޅުމެއް ނުފިލި. މިލިޓާއޯގެ އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހުނު ކަމަށް ވަންޏާ ސެވިއްޔާގެ ކުޅުންތެރިޔާގެ އަތުގައިވެސް ބޯޅަ ޖެހުނު. މީގެ ކުރިން އަހަރެނަކީ ރެފްރީންގެ ވާހަކަ ދައްކާ އުޅޭ މީހެއް ނޫން. އެކަމަކު އަހަރެން މިފަހަރު މިހިރީ ވަރަށް ރުޅިއައިސްފަ.” މެޗަށްފަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ޒިދާން ބުނެފައިވެ އެވެ.

“މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަހަރެންނާ އިތުރަށް ސުވާލުނުކުރާތި. އަހަރެން މި ހާމަ ކުރީ އހަރެންނަށް ފެންނަ ގޮތް. އަހަރެމެން ހިތްވަރު އެލުވައެއްނުލާނަން. އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ހަމައަށްވެސް ލީގު ހޯދަން ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނަން.” މިދިޔަ ސީޒަންގެ ލީގު ތަށިވެސް ރެއާލް އަށް ހޯދައިދިން ކޯޗު ބުންޏެވެ.

ރޭ ރެއާލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސެވިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެގެން އަމިއްލަ ބާރުގައި ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެން އޮތް ނަމަވެސް މެޗު އެއްވަރު ވުމުން އެފުރުސަތު މިވަގުތަށް ވަނީ ހަނިވެފައެވެ. މިވަގުތު ޓޭބަލްގެ ދެވަނައިގައި ރެއާލް އޮތްއިރު އެ ޓީމަށްވުރެ ދެ ޕޮއިންޓް އިތުރަށް ލިބިގެން އެއްވަނައިގައި އޮތީ އަވަށްޓެރި ވާދަވެރިޔާ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355