twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
6th December 2021

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް 2019: މަތީ ސާނަވީ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ހުސެއިން އަދި ސާނަވީން އައިޝަތު

ޚަދީޖާ އާދަމް
Nov 25, 2021

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ 2019 ގެ މަތީ ސަނާވީ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ މަގާމު ހުސެއިން ޔޫސުފް އަދި ސާނަވީ އިމްތިހާނުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ މަގާމު އައިޝަތު އަބްދުއްރަހްމާން ހޯދައިފި އެވެ.

މިރޭ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ކުރިއަށްގެންދިޔަ 2019ގެ ދަސްވެނިވުމެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ރިޔާޒެވެ.

މި ހަފްލާގައި ކުޅުދުއްފުށީ ސްކޫލްތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި މުވައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. އެގޮތުން ވަނަވަނަ އަށް ދިޔަ ގްރޭޑް 9 އަދި 10 ގެ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަން ސަޒްނާ އިބްރާހިމެވެ.

ގްރޭޑް 11 ގެ ދަރިވަރުންނަށް އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ ގެ ޕްރިންސިޕަލް ނާސިހާ އިދްރީސް އިނާމު ހާވާލުކޮށްދެއްވި އިރު ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ މުހައްމަދު އާތިފް އަދި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަލީ އަހުމަދެވެ. އެހެނިހެން ވަނަތައް ހާސިލް ކުރި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް އަމީން މުހައްމަދެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަތީވަނަތައް ހާސިލް ކުރެއްވި ދަރިވަރުންނަށް ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ ދެ މެންބަރުން ކަމަށްވާ ފާތިމަތު އާމިރާއާއި މުހައްމަދު ނާސިހު ވަނީ އިނާމުތައް ހަވާލުކޮށްފައެވެ. ޓޮޕް އެޗީވާސްއަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޝަރަފުވެރި މެހެމާން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ރިޔާޒެވެ.

މި ހަފްލާގައި ޓޮޕް އެޗީވާސްގެ އެވޯޑް 12 ދަރިވަރަކު ވަނީ ހޯދާފައެވެ. އަދި ސާނަވީ އިމްތިހާނުން ސްކޫލުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުންގެ ގޮތުގައި ހޮވުނީ ފާތިމަތު އިނާޝާ އަދި މައީޝާ އަބްދުލްމުހުސިނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑިސްޓިންގްޝަން އެވޯޑް 22 ކުއްޖަކު ހޯދާފައިވާއިރު ހަޔާރ ޑިސްޓިންގްޝަން އެވޯޑް 24 ދަރިވަރަކު ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އައިމިނަތު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ އެކުއްޖަކު ބޭނުންވާ ހިސާބަކަށް ދެވެންދެން ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ހިތްވަރު ކުރަންވާނެ ކަމަށާއި، ފެއިލް ވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ބާރަށް، އަވަހަށް ތެދުވަން ދަސްކުރަންވާނެ ކަމަށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355