twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
19th July 2024

ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމަކީ ބޮޑު ސްކޭމެއް: ޝުޖާއު

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
Jul 9, 2024

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ހިލޭ ޑިގުރީ ޕްރޮގްރާމް ހިންމަގުން ދިޔައީ ބޮޑު ސްކޭމެއް ގޮތަށް ކަމަށާއި އެކަންތައް ބަލަން އެބަޖެހޭ ކަމަށް ބާރަށު ދާއިރާގެ ޕީއެންސީ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިފާއު ހުށަހެޅުއްވި ޤާނޫނު ނަންބަރ 7/2021 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ ކުރީ ސަރުކާރުން ފްރީ ޑިގްރީ ފަދަ ތައުލީމީ އިންވެސްޓުމެންޓުގެ ނަމުގައި ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތައް ހޯދައި ބަލަން އެބަޖެހޭ ކަމަށާއި ފްރީ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާފައިވަނީ ބޮޑު ސްކޭމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަލާލަން އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގައި މަތީ ތައުލީމަށް އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ނަމުގައި ހިންގާފައިވަނީ ކޮންކަހަލަ ޖަރީމާތަކެއްތޯ. ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމް ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނަށް ހިންގާފައި އޮތް ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާލަން އެބަޖެހޭ. މަތީ ތައުލީމު ނުވަތަ ފްރީ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާފައި އޮތީ ބޮޑު ސްކޭމެއް ގޮތަށް." ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ ޕްރައިވެޓް ކޮލެޖްތަކުގައި ހިންގަމުން ދިޔަ ކޯސްތަކުގެ އަގު ވައްޓާލާފައިވާ ކަމަށާއި 60 ޕަސެންޓް ސަބްސިޑީއެއްހެން ފްރީ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ޕްރައިވެޓް ކޮލެޖުތައް އިނދަޖެހިގެން ދިޔަ މަންޒަރު ރައްޔިތުންނަށް ފެނިގެންދިޔަކަމަށް ޝުޖާއު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިފަދަ ބިލަކަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުންދާއިރު ރާއްޖޭގައި ތައުލީމު ކުރިއަރުވަން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާތަކުން ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޝުޖާއު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

"ސަރުކާރުން ކޮބައިތޯ ވަކި ކުރިއެރުމެއް ދީފައި އެދާއިރާތަކަށް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންވީ މިކަމަށް. ބޭރަށް ދަރިވަރުން ފޮނުވަން ޖެހެނީ ކިއްވެގެންތޯ؟ އެވަރަށް ތައުލީމް އުނގެނެވޭ ވަރަށް ސަރުކާރުތަކުން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާ ބާރުވެރި ނުކުރާތީ." ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމައެއާއެކު ސަރުކާރުން ހިންގި ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމެގެ ސަބަބުން ތައުލީމީ ދާއިރާ އިނދަޖެހުނުކަން ޝުޖާއު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ބައެއް ޕްރައިވެޓް ކޮލެޖުތައް ތަޅުއެޅުވިގެން ދިޔަކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކަންމިހެން ހުރުމާއެކީ ތައުލީމީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި އިސްލާހުތައް ގެނައުމަށް މި ސަރުކާރުން ނިންމީ ކަމަށް ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ. ޝުޖާއު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަމިއްލަ ގައުމުގައި ތިބެގެން މަތީ ތައުލީމު އުނގެނެން އޮތީ ރާއްޖޭގެ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާތަކަށް އިންވެސްޓުކޮށް ޕްރައިވެޓް ކޮލެޖުތައް ޔުނިވާސިޓީއަށް ހެދުމަށްފަހު މިދާއިރާގައި ކުރިޔަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ދީގެންނެވެ.

މި ބިލަށް ގެންނަ އިސްލާހާއެކީ ތައުލީމީ ރައްކާތެރި ކަމާއި ޖިންސު ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ކުޅެދުން އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ނުބަލާ ހުރިހާ ފަންތީއަކަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މެންބަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355