“ސަތޭކަ” ގެ ހޯލް ސޭލް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 2 އަހަރު ކުރިން - 7 ޖޫން 2016ބިޔަލަންކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގާ ” ސަތޭކަ ” ފިހާރައިގެ ހޯލް ސޭލް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

ބަންޑާރަމަގުގެ ސަތޭކަ ފިހާރައިގެ ކައިރީގައި ހުޅުވި މި ހޯލް ސޭލް ފިހާރައިން އެކުންފުނިން އެތެރެކުރާ ގިނަ ބާވަތެއްގެ މުދާ އަގު ހެޔޮކޮށް ލިބެންހުންނާނެ ކަމަށް ބިޔަލަންކޯއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

satheyka

 

އަދި އެފަރާތުން ރާއްޖޭ އެތެރެކުރާ މުދަލުގެ އިތުރުން އިތުރު މުދާ ވެސް އެތަނުން ލިބެން ހުންނާނެކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެ އެވެ.

ސަތޭކަ ހޯލް ސޭލް ފިހާރައިން ލިބެންހުރި ބައެއް މުދާ:

އަލަނާސި ދަޅު ކޭހެއް- 470

ފެލިވަރު މަސްދަޅު ކޭހެއް- 740

ކޭކު މިކްސް ކޭހެއް- 420

ސޯކްލީން ލިކުއިޑް ކޭހެއް- 225

ސައިފް ބޯއީ ޝަވަރ ޖެލް ކޭހެއް- 250

މާމާ ލައިވް ކޭހެއް- 220

ޖޭމް ފުޅި ކޭހެއް- 210

ޓޮމާޓޯ ސޯސް، ޗިލީ ސޯސް ކޭހެއް- 200

ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް ކޭހެއް- 220

satheryka-1

މީގެ އިތުރުން ވެސް ގިނަ ބާވަތްތަކެއްގެ މުދާ ސަތޭކަ ހޯލް ސޭލް ފިހާރައިން ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް