ހދ އަތޮޅުން ހުސް ޝަކުވާ – މުއިއްޒު އިންނެވީ ހަނު

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 2 އަހަރު ކުރިން - 26 ޖަނަވަރީ 2017ހައުންސިންގ މިނިސްޓަރު ޑރ މުހައްމަދު މުއްއިޒު ވަނީ ދާދި އިހަށްދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ހދ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ކުރިއަށްދާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ބަލައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް އޮޅުންފިލުއްވުމަށްކަމަށް ވިދާޅުވެ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފަ އެވެ.

މިދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރ މުއިއްޒުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނު ހުސެއިން މަނިކާއި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޝަހުދީ އާއި ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

މިދަތުރުފުޅުގައި ހދ އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްތަކަށް މިނިސްޓަރު ވަޑައިގެންނެވިއިރު ހުރިހާ ރަށަކުންވެސް މުއިއްޒުގެ ވަފުދަށް މަރުހަބާ ދެންނެވީ ޝަކުވާތަކާ އެކު އެވެ. ސަރުކާރުން ހދ އަތޮޅަށްވެފައިވާ ތަރައްގީގެ ވައުދުތައް ނުފުއްދިފައިވާކަމަށާއި ގިނަ ރަށްތަކުގައި ކުރިން ކުރަމުންދިޔަ މަޝްރޫއުތައްވެސް ހުއްޓިފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާ އެވެ.

ނޭކުރަންދޫއަށް މިނިސްޓަރ މުއިއްޒު ވަޑައިގަތުމުންވެސް މިޝަކުވާތައް ކައުންސިލުން ބަންޑުންކޮށްލި އެވެ. އެރަށުގައި ސަރުކަރުން އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވީ ޖަލުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށްގޮސް މިހާރު މަޑުޖެހި މިހާރު މަސައްކަތް ވީހިސާބެއްވެސް ނޭނގެ އެެވެ. މިނިސްޓަރު ނޭކުރަންދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރިއިރު އިދިކޮޅު ކައުންސިލަރުން ވަނީ އެޖަލްސާ ބޮއިކޮޓްކޮށްފަ އެވެ.

މަކުނުދޫއިންވެސް މިޝަކުވާ ބޮޑެވެ. ރައީސް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި ތަރައްގީގެ މަސައްކަތް ލަސްވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުމެވެ.

މިނިސްޓަރުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި އެއްކަމެއް ތަފާތެވެ. މިވަރަށް ޝަކުވާ ކުރުމުންވެސް ކޮށްދެއްވާނަމޭވެސް ނޫނީ ނުކޮށްދެއްވާނަމޭވެސް ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ވިދާޅުވަނީ ތިކަމެއް ގޮސްފައި އޮތް ހިސާބެއް ބަލާނެ ކަމަށެވެ. ނޫނީ ތިކަމެއް އެނގިވަޑައިގެންފަ ނުވާ ކަމަށެވެ.

ނޮޅިވަރަންފަރަށް ވަޑައިގަތުމުން ހިއްވަރު ގަދަ އަންހެންވެރިންތަކެއް ވަނީ މުއިއްޒުގެ ވަފުދާ ދެކޮޅަށް ހިމޭންކަމުގެ އިހުތިޖާޖެއްކޮށްފަ އެވެ. އެއީވެސް ހަމަ ސަރުކާރުންވެފައިވާ ވައުދުތައް ނުފުއްދާތީ އެވެ. އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަމުން މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބިފައިނުވާ ބަޔަކު އެރަށުގައި އުޅޭކަމެއް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން މިނޫހުން ވަނީ މިނިސްޓަރުގެ އިންޓަވިއުއަކަށް އެދިފަ އެވެ. އިންޓަވިއުގައި ސާފުކުރަން ބޭނުންވީ ހދ އަތޮޅުގައި ހުރި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ނުފެށި ހުރި ސަބަބު ހޯދުމަށެވެ. ނަމަވެސް ސުވާލުކޮށްލުމަށް ފުރުސަތުތެއް ނުދެއްވި އެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ވިދާޅުވީ އެރޭގެ ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި “ކޭއޯ” އަށް އިންޓަވިއުއެއް ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބަހަބަރެވެ. މިނިސްޓަރު ކުޅުދުއްފުށިން ފުރިއިރުވެސް އިންޓަވިއުއެއް ނުދެއްވަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ފޯނު އިންޓަވިއުއަކަށް ދެ ފަހަރަށް އެދުމުންވެސް އިންޓަވިއުދެއްވަން މިނިސްޓަރު ދެކޮޅު ހެދެއްވި އެވެ.

މިނިސްޓަރުގެ މިވަފުދު ދަތުރުފުޅެއް ސާފެއް ނުވި އެވެ. ހދ އަތޮޅުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިދަތުރުފުޅުގެ ބޭނުންމަކީ ރައްޔިތުން ގުނބޯހެދުމެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. Guboaa 2 އަހަރު ކުރިން
  Dhenves nagaa kolah jahaa 2018 ga eyrun varah thaahiru dhiriulumakaa tharahgee eh fenigen dhaane lal
 2. ޫޫޫާޫޔޫޢެން 2 އަހަރު ކުރިން
  ތިޔަބުނާ ބަޔަކަށް ޖަވާބު ދޭން ނުކެރުނު ސަބަބެއްވެސް އޮންނަން ވާނެތާ ދޯ!!
 3. hey 2 އަހަރު ކުރިން
  hehe
 4. Dhon Faathuma 2 އަހަރު ކުރިން
  Adhives dhethin meehun bahah vote laane 500 ruffiyaaga hifaafa
 5. Gunbo9 2 އަހަރު ކުރިން
  Yaamin miatholhah aumuge kurin rayyithun thibigoi balaalan fonuvi baeh thee..
 6. ނަމަނަމަ 2 އަހަރު ކުރިން
  ޔާމިނޫ ތިޔަލިބުނީ ކުރިއަށް ހުރި ވޯޓްގެ ނަތީއްޖާ! މިކަން ދެން ބަދަލެއްނުވާނެ ނަމަނަމަ ދެން މީހަކު ނުފޮނުވާތި ކުރިން އަހްމަދު އަބްދުﷲ އަށްވީގޮތް ވެދާނެ!
 7. ސައީދު 2 އަހަރު ކުރިން
  ތަސައްރަފުނުފުދޭމީހުން މިނިސްޓަރުކްމައްލައިގެން ގައުމު މިއޮތީ ހިންގިފަ
 8. މުއްލާ 2 އަހަރު ކުރިން
  އަޖައިބުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލަށް ކާމިޔާބެއް ނުވިކަން. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލުން އެދުނު ކަންތައް މިހާރު އެޔޮއް ފުއްދައިދިނީ، މަގު ހަދަން ވެހިކަލްތަކާއެއްޗެހި ގެނެސްދިނީ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް ހަމަ ގަމާރީ....ކަމެއްގެ ވާހަކަ ދައްކަންވާގޮތަށް ޖެއްސުންނުގަޅަ ބުނަން ވެސް ނބޭނގެނީ ތޯއްޗެ.. މަމެން ސަލާމް.
 9. މނ 2 އަހަރު ކުރިން
  ކ.ުޅުދުއްފުށީގަ ހާދަބޮޑު އެޔާރ .ޕޯޓެކޭދޯއެޔޮތިއ.ަޅާފަ