ލީޑް ތަރިންނާއެކު “ހައްދު” ކުޅުދުއްފުށީގައި ޕްރިމިއާ ކޮށްފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2017


ހައްދު ފިލްމު ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް ރޭ ތިލަދެކުނު ސިނަމާގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން--

ދިރިއުޅުމުގައި ވަކި ހައްދެއްގެ ތެރޭގައި އުޅެން ޖެހުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ދިވެހި ފިލްމު “ހައްދު” ކުޅުދުއްފުށީ، ތިލަދެކުނު ސިނަމާގައި ޕްރިމިއާކޮށްފި އެވެ.

ހައްދު ޕްރިިމިއާކުރީ ރޭ ތިލަދެކުނު ސިނަމާގައި ބޭއްވި ރެޑްކާޕެޓް ހަފްލާއެއްގައި ހދ އަތޮޅު ޕޮލިސް ކޮމާންޑަރ ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަމީން އަބުދުލް ޤައްޔޫމެވެ.

ހައްދު ފިލްމު ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް ރޭ ތިލަދެކުނު ސިނަމާގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން–

މިހަފްލާގައި ފިލްމުގެ އެއް ޕްރޮޑިއުސަރު އަދި ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލްފައްތާހު އާއި ލީޑް ދެ ތަރިންކަމަށްވާ އަހްމަދު ޝިބާން އާއި މަރިޔަމް އައްޒަ ބައިވެރިވި އެވެ. އަދި ފިލުމަށް ލަވަތައް ކިޔާދީފައިވާ މަރިޔަމް އަޝްފާގެ ހުށަހެޅުމެއްވެސް ރޭ ފެނިގެންގޮސްފައިވެ އެވެ.

ހައްދު ފިލްމު ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް ރޭ ތިލަދެކުނު ސިނަމާގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން–

ހައްދު ޕްރޮމޯޓުކޮށްފައިވަނީ ސިނަމާގައި ރިކޯޑުތައް މުގުރާލާނެ ފިލްމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އަދި ފައްތާހު ވެސް ވަނީ އެ ފިލްމަކީ ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި ބެންޗްމާކަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ.

ހައްދު ފިލްމު ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް ރޭ ތިލަދެކުނު ސިނަމާގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން–

ހައްދު ފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވަނީ ހއ. ކެލާ، ރ. ވާދޫ އަދި މާލޭގަ އާއި ބައެއް ރިސޯޓުތަކުގަ އެވެ.