ހުއްދަނެތި ޓެކްސް އެޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކާމެދު ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

ނަސްވާ ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 19 އޮކްޓޯބަރ 2017މީރާގެ ޓެކްސް އޭޖެންޓުންގެ މަސައްކަތް ހުއްދަނެތި ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާމެދު ސަމާލުވުމަށް އެ އޮތޯރިޓީން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ.

މީރާއިން ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލަރގައި ވާގޮތުގައި ޓެކުހުގެ ބޭނުމަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުގެ އަދަދުތައް ހިސާބުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މީރާއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ޓެކްސް އޭޖެންޓުން ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކުން ކުރަމުން ދާކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެފަދަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަނީ ޓެކުހާ ގުޅޭ އެކަށީގެންވާ ސައްހަ މައުލޫމާތު ނުލިބިކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ޓެކްސްދައްކާ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވަމުންދާކަންވެސް އެ އޮތޯރިޓީން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން މީރާގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޓެކްސް އޭޖެންޓުންގެ ލިސްޓް މީރާގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުންނާނެ ކަމަށާއި ޓެކުހުގެ މުއާމަލާތްތަކަކީ ފައިސާއާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތަކަށްވާތީ މިފަދަ މުހިންމު މަސައްކަތެއް ވަކި ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން އެ ފަރާތަކީ މީރާގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޓެކްސް އޭޖެންޓެއްތޯ ޔަޤީންކުރުން މުހިއްމުކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައި ވެއެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް