ޖެނީ އާއި ކްރިސް އެކުގައި ފެނިދާނެ ކަމުގެ ސިގްނަލެއް

ޚަދީޖާ އާދަމް - 1 އަހަރު ކުރިން - 21 އޮކްޓޯބަރ 2017ޖެނީ ސްލޭޓް އަދި ކްރިސް އީވަންއަކީ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފޭނުންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލްކަމެއް ހޯދާފައިވާ ޖޯޑެކެވެ.

ގާތްގަނޑަަށް 9 މަސް ދުވަހު އެކީގައި ގުޅުމަށްފަހު މި ދެތަރިން ވަނީ މި އަަހަރު ކުރީކޮޅު ވަކިވެފަ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަނެއްކާވެސް ދެތަރިން އެކުގައި ފެނިދާނެ ކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލެއް މިވަނީ ދީފައެވެ.

ހޮލީވުޑްގެ ހަބަރުތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި މިދެތަރިން ވަކިވިފަހުން އެކުގައި ފުރަަތަމަ ފެނުނީ ޑިނާ ޑޭޓަކުން ކަމަށާއި ބަލާބެލުމަށް ދެ ތަރިންގެ މެދުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށެވެ.

ކްރިސް އާއި ޖެން ވަކިވެފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ ތެރޭގައެވެ. ޖޭން ބުނެފައިވާ ގޮތުން ވަކިވާން ނިންމީ މައްސަލައެއް ޖެހިގެން ނޫން ކަމަށާއި އެކަކު އަނެއްކަކަށް ވަގުތު ނުދެވޭތީ ކަމަށެވެ. އަދި ދެމީހުންވެސް ބޭނުންވީ ރައްޓެހިންގެ ގޮތުގައި ތިބުމަށް ކަމަށް އެއިރު ޖޭން ބުނެފައިވެއެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް