ކުޅި ބަލަން ގިނަ ބަޔަކު ވަދާއީ ޒިޔާރަތްކުރަނީ !

ނަސްވާ ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 5 ނޮވެމްބަރ 2017


ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގައި ބަޔަކު ކެނޯ ދުއްވަނީ، ފަހަކަށް އައިސް ގިނަ ބަޔަކު ކުޅިއަށްދަނީ ޒިޔާރަތްކުރަމުން--

ނޮވެންބަރ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހަކީ ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ދުވަހެކެވެ. އެއީ ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނަ ދުވަހެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު މަށިކުޅިއަށް ވަދާއީ ސަލާން ކިޔަން ޖެހޭ ދުވަސް މިއޮތީ ވަރަށް ކައިރިވެފަ އެވެ.

އެފަދަ ހިތްގައިމު ތަނެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ދެން ނުފެންނާނެތީ ދެރަވެއެވެ. ދެން އެތަން ނުފެއްނާނެތީ އެތަން ބަލާލަންދާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް މިދުވަސްވަރު ގިނަކަން ފާހަގަ ވެއެވެ.

މިދުވަސްވަރު ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން ހަވީރު ފިންޏަށް ދުއްވާލާކަށެއް ނުދެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ދަނީ ކުޅިއަށް ގޮސް ކެނޯ ދުއްވާލަން ނޫނީ ނަލަހެދިލައިގެން ކުޅިއަށް ފޮޓޯ ނަގަން ނޫނީ ކުޅިން މަށިނަގައިގެން ގައިގަ ހާކައިގެން ކުޅީގައި ހިނގާށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަލަށް ކުޅިއަށް އެރޭ މީހުން ގިނަވާނެ އެވެ. އެއީ ކުރިން އެތަން ގެއްލިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައި ނެތުމުންނެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އެއާޕޯޓްގެ އަޑު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން އެތަން އެންމެ ފަހު ކަމަކަށް ބަލާލުން އެންމެނަށް މިވަނީ މަޖުބޫރުވެފައި އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގައި ބަޔަކު ކެނޯ ދުއްވަނީ، ފަހަކަށް އައިސް ގިނަ ބަޔަކު ކުޅިއަށްދަނީ ޒިޔާރަތްކުރަމުން–

އެހެންކަމުން ކުޅިއަށް ކެނޯ ދުއްވާލަށް ދިޔަ އަހުމަދުގެ ބަހެއް ހޯދާލީމެވެ. އަހުމަދު ބުނިގޮތުގައި ރަށުގަ އެކަހަލަ ތަނެއް އޮތަސް ކުޅިއަށް އެރި ބަލާލާކަށް ނުދެވޭ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތްތާ އެތަން ނުފެނިދާނެތީ ކުޅި ބަލާލަން ޝައުގުވެރިކަން އުފެދުނީ ކަމަށެވެ.

އަދި އެތަނަކީ ހިއްކާ ވަރަށްވުރެ ރީތި ތަނެއް ކަމަށާއި ކުޅި ބޭރުން ބަލާލުމާއި ކުޅިއަށް އެރި އުޅުނީމަ އެކުރެވޭ އިހުސާސް ތަފާތުކަމަށް ބުންޏެވެ.

“އެއީ ހިއްކާ ކަހަލަ ތަނެއް ނޫން، ވަރަށް ރީތި ތަނެއް . ބޭރުން ބަލާލާއިރު އޮންނަ ގޮތަކަށް ނޫން އެތެރެއިން އެހެން ދުއްވާލާއިރު ފެންނަނީ، އެއަށްވުރެ މާ ރީތި.” އަހުމަދު ކިޔައިދިނެވެ.

ކުޅިއަށް ގޮސް ބަޔަކު މަށިލައގެން، ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކުޅިއަށް ޒިޔާރަތްކުރަމުން–

ކެނޯ ދުއްވާލަން ދިޔަ އިތުރު މީހަކާވެސް ވާހަކަ ދައްކާލީމެވެ. އައިވެލް ޕޯޓްރެއިޓްގެ ފޮޓޯގުރާފަރެއް ކަމަށްވާ ނަވާޒް އައްސަދު ބުނިގޮތުގައި ކުޅީގަ ކެނޯ ދުއްވާލަން ދިޔައީ އަލަށެވެ. އެކަމަކު ކުރިންވެސް އެކިފަހަރުމަތިން ކުޅިއަށް އެރެވިފައި  ހުންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އޭނާއަށް ކުރިން ހީކުރެވިފައި އޮތީ ކުޅިއަކީ ތިލަ ތަނެއްކަމުން ކުޅީގަ ކެނޯ ނުދުއްވޭނެ ކަމަށެވެ.

“ކުރިއަކުން ނޭނގޭ އެތާ ކެނޯ ދުއްވޭ ކަމެއް، އެއަށްވުރެ ތިލަކަމަށް ހީކުރީ. ކުޑަކޮށް ޗަކަކޮށް އޮތަސް ކެނޯ ދުއްވޭ.”

އަދި ރަށުގައި ކެނޯ އޮންނަ މީހުން އަތުގަ އޮންނަ ކެނޯތަކުގެ ޑިމާންޑް މިދުވަސްކޮޅު ވަރަށް ބޮޑުކަން ނަވާޒް ފާހަގަކުރިއެވެ.

ކުޑަކުދިންތަކެއް ކުޅިއަށް އެރި މަށިލާ، މަޖާކުރަނީ–

ކުޅިއަކީ މިހާރުވެސް ގިނަ އަންހެނުންތަކެއް އާއްމުދަނީ ހޯދުމަށް ރޯނުވެށުމަށް ބޭނުންކުރާ ބޮނބިފާ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަނެކެވެ. ދުވަސްވީ ނުވަތަ މެދުއުމުރުން މައްޗަށް ގޮސްފައި ތިބޭ 300 އެއްހާ އަންހެނުން ރޯނުވެށުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ އެމީހުންނަށް ލިބޭ އާންމުދަނީ އިތުރުކުރުމަށެެވެ.

ސުނާމީ އާއި މޫސުމީ ވިއްސާރައިން ރަށުގެ ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާލަތުން ސަލާމަތްކޮށް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ މި މުހިންމު ތަނުގައި ތަފާތު ދޫނި ސޫފާ ސޫއްޕާއި އައި. ޔޫ. ސީ. އެން ގެ ނެތި ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު ފާހަގަކުރާ ރަތް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ 8 ގަހުގެ ބާވަތެއްވެސް މިކުޅީގައި ހިމެނެއެވެ.

 


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. ރޯނުއެދެުރު 1 އަހަރު ކުރިން
  އެކަލާނގެ ރިޒްގަށް ކަލޭމެން ފުރަސްގަސްދީގެން ރީތި ލަނޑެއް ލިބޭނެ! ސީޕްލޭން ހޯދައިގެންވެސް ތިޔަކަން ހައްލުކުރެވިދާނެ. ސްޕީޑް ބާރު ބޮޑެތި ފެރީ އަގުހެޔޮކޮށް ދީގެންވެްސް މައްސަަލަ ހައްލުވާނެ. މަށަކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުވިސްނޭ ކުޅުދުއްފުށީ ކަހަލ ސިޓީއެއްގައި އުޅޭ ބަޔަކު ކީއްވެބާއޭ ނޭފަތު ކުރިއާ ދިމާލަށް ވިސްނަނީ ކީއްވެކަމެއް. މިހާރުވެސް ޔާމީނު ކައިރީ ބުނަނީކޮށް މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭނެކަން ކަށަވަރު. ބުނަންވެސް ބުނެފި ކުރުކޮށް ފޮނިކޮށް މެސެޖްދޭށޭ. ދެން ރައީހަކަށް ބުނެވޭނީ އެވަރަށް. ރަށުމީހުން އެތަނަށް ނެެތް ހިތެއް ވަކި ޔާމީން ހުންނާނެކަމެއް ނެތްތާ ! ާ
 2. 666 1 އަހަރު ކުރިން
  ތިޔަ ކުޅި ބާއްވާއިގެން ތަރައްގީ ކުރެވޭނެ އެންޑީޕީ ޕީޕީ އަވާގައި ނުޖެހި ރަށު ރައްޔިތުން ރަގަޅަށް ފުންކޮށް ވިސްނާ ގޮތެއް ނިންމަނިކޮށް. ޒުވާނުން މިކަމަށް އިސްނެގުން އެދެން. ތީ ތޔަ ޒުވާނުންގެ މުސްތަގްބަލް ގެޗާލު ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައި އޮތް ތަނެއް.
 3. ހަމް 1 އަހަރު ކުރިން
  ގޯތިނެތް ޒުވާނުންނަށް ނޮޅިވަރަމުނ ް ގޯތި ދޭށޭ ބުނެބަލަަ. ފެރީ އަލާލީމާ ނިމުނީ. ނޫނީ ތިޔަތާ ކައިރި އެހެން ރަށެއްވެސް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ނެގީމަ ވީނު. މާލެ ވީމަ ރަށްނެގެންޏާ ކުޅުދުއްފުށި ފުރުނީމަވެސް ނެގެން ޖެހޭނެ. އޭރުން ދެތަންވެސް ތަރައްގީ ވާނީ ޗާލުކޮށް
 4. ހަބީބު 1 އަހަރު ކުރިން
  Buro kotari eh libidhaanetha. Mulhi family govaigen dhaan. Kulhi balan. Nugosgen vari fasha arany
 5. inaz 1 އަހަރު ކުރިން
  I want to see kulhudhuffushi people bringing back their dhahthamen to bonbiolhu to work as before. That would be one hell of a touching gesture!
 6. kulhi 1 އަހަރު ކުރިން
  vareh ge kylhiyeh mihaar thy..thi kulhi mulhi raahjeyge samaalu kamah aisfi..beynun hifey thaakah...thimaa vehtah ves vehje..fahuge thaareeh ga e vahaka eh enme gina news thakun jaaga hodhi mashoor kulhi...
 7. ޑާންސް 1 އަހަރު ކުރިން
  ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ހަދަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށާނެއޭ ރަންރީނދުލޭ މެންނަށް ވާނުވާ ނޭގޭނަމަ އެއީ އެއްވެސް މައްސަލަ އެއްނޫނޭ. އެމެންނަށް ބޮޑު އޮޅުވާލުން ގަނޑެއްގެ ތެރޭ އެމެން ޕަޒްލް ގޭމް އެއް ކުޅެން ބައިތިއްބާ މަމެން ޕިންކީން ކުޅުދުއްފުށި ކުޅި ވެސް ހިއްކާލާނަން އަދި ކުޅުދުއްފުށި އެއާރޕޯރޓް ވެސް އަޅާލާނަން. ތަމެން ރަންރީނދުލޭ މެން އޭގެ ތެރެއަށް ބޭނިގަންނަން ނޫޅޭތި ތަމެން ވާނީ ހަލާކު އޭގެ ތެރެއަށް ބޭނެން އުޅެން ހަދާނަމަ. އަވަހަށް ކުޅުދުއްފުށީ ބިއުޓީ ކްއީނޭ މެން މަމެން ޕިންކީން އަތުގައި ހިފާށޭ ރަންރީނދުލޭ މެން ތަޅާ ބޭރު އަރުވާލައިފީމޭ މަމެން. އައި ފީލް ލައިކް ޒޮންބި ގޯން. އައި ތިންކް އައި ރިމެމްބަރ ދޯޒް އައިޒް އައިޒް އައިޒް. ބޭބީ ޓު ނައިޓް ޗޭންޖް ދަ ކަލަރސް އޮން ދަ ޑާންސް ފްލޯރ. ސޯ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް
 8. ޑާން 1 އަހަރު ކުރިން
  ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކައިގެން މަމެން އެއާރޕޯރޓް ހަދާލާނީ އެއީ މެޖިކް ވޮންޑަރ އެއްގެ ގޮތުގައޭ މަމެން ޕިންކީން ނަކީ އެއީ ލޯ ޕްރޮފައިލް ގައި ތިބެގެން ކަންކަން ކުރާ މީހުންނޭ ކަމޯން މަމެން ޕިންކީން ނަކީ ކުޅި ހިއްކައިގެން އެއާރޕޯރޓް ކުޅުދުއްފުށި ފަދަ ރަށް ރަށުގައި ހެދުމުގައި ވަރަށް ކުރީ ގައި އުޅޭ ވަރަށް މަތީ މީހުންނޭ އިނގޭ ކޮންމެހެން މަމެން ނުޖެހެއޭ ކަން އެންމެންނަށް އަންގަން ވެސް. ބިކޮޒް މަމެން ޕިންކީން ނަކީ ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ފަދަ މަށި ކުޅި ހުންނަން ތަންތަން ހިއްކައިގެން އެއާރޕޯރޓް ހެދުމުގައި ވަރަށް ކުރީގައި އުޅޭ މީހުންނޭ މަމެންނަށް ވަނީ މިރޮގުން ދުނިޔޭގެ އެވޯރޑް ވެސް ލިބިފައޭ ކުދިންނޭ ސޯ ކުޅުދުއްފުށީ ކުދިން ނުޖެހޭނެއޭ އެއާރޕޯރޓް އަޅާނެ ބަޔެއް ހަވާލު ކުރިތޭ ބަލަން. އެމްޓީސީސީން އެކަން ކުރާނީ އިނގޭތޭ ތަމެންނަށް. އޯސަމް ދޯ. ބަރަބިން ބަރަބިން ބަރަބިން ބަރަބުން ބަރަބުން ބަރަބުން ކުޅިހިއްކާ ޑާން..
 9. އަންޑަރސްޓޫޑް 1 އަހަރު ކުރިން
  ކުޅުދުއްފުށީ އެއާރޕޯރޓް ހަދާނީ އެއީ އެމްޓީސީސީ މެދުވެރިކޮށޭ މިތިބަ ރަންރީނދުލޭ ބީތާއިން ތަކާއޭ. ތަމެން ތިޔާ އުޅެނީ އަބަހައްދަވެގެން ތޭ މައިކާލޯއި އޭ ނުކިޔާތި އިނގޭ މަމެން ނައްޓައިފިއްޔާ ތަމެންނަށް ވަރަށް ގޯސް ވާނެ ކަން އިނގޭނެ އެއް ނޫން ތޭ ތަމެންނަށް ވެސް. ކިހިނެއްތޭ ހަދަންވީ މަމެން ސޯފާ ސެޓް އިން ތެދުވެ ސޯފާ ސެޓް ކުރިމަތީގައި އޮތް ރަގް މަތީގައި ހައިޖަމްޕް ޖައްސަންވީތޭ މިތިބަ ބީތާއިން ތަކާ. ނޫނެކޭ މިވަގުތު ނުޖައްސައްޗޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ޕިންކީ މެންނޭ. އެހެންތޭ. ކޮބާ ކިހިނެއް ހީވޭ. މަމެން ނައްޓަން ފެށީމާ ތަމެންނަށް ވާނެ ވަރު ތިޔާ ވަނީ ދޯ. މީ މަމެންގެ ވެރިކަން މީ މަމެންގެ ގައުމު ދޯ. މަމެން ބޭނުން އެއްޗެއް ހަދާލާނީ ހަމަ ތެޅި ތެޅި ތިބެން ޖެހޭނީ ރަންރީނދުލޭ މެން މޫނު ގައި މަށި އުގުޅައިގެން. ކޮބާތޭ މަހާ ޖައްރާފްގެ ހޮޅީ ކޮޅު މިއޮތީއޭ ދިއްކުރޭ އަވަހަށް ކުޅި އަށް ދިއްކޮށް ހިއްކާލާ. ބައްލަވާ ކިހާވަރަކަށްތޭ ހިއްކާލަންވީ. ހިއްކާލާ ދެކުޅި ވެސް ލާރޖްކޮށް. ދެން އީއައިއޭ އޯ. އީއައިއޭ އޮޅާލާ. އަންޑަރސްޓޫޑް.
 10. ޖައްސާތި 1 އަހަރު ކުރިން
  ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ހަދަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއޭ. އެހެންތޭ. އެއްވެސް ފާޅު ކުރުމެއް ނޯންނާނެ ބޮޑު އެއް ފާޅު ކުރުން އޮންނާނީ އިނގޭތޭ ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނޭ. ކުދިންނޭ ކޮންމެހެން ބަލަން ނުތިބެ މިހާރު ދިއްކުރާށޭ މަހާޖައްރާފުގެ ހޮޅި ކުޅި އަށް. ބައްލަވާ މިލީއޭ ކުޅި އަށް ހޮޅީ ކޮޅު. ހިއްކާލާ ހިއްކާލާ ހިއްކާލާ ލާރޖް ކޮށް ހިއްކާލާ ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި. ބައްލަވާ ދެން އެއާރޕޯރޓް އަޅަނީ ކޮން ބަޔެއްތޭ ކުޅުދުއްފުށީ ގައި. އެއާރޕޯރޓް އެޅުމުން މަމެން ޕިންކީން ނަކީ މީ ވަރަށް މަތީ މީހުންނޭ ބިކޮޒް މަމެންނަށް ވަނީ ތިޔާ ރޮގުން ދުނިޔޭގެ ވަނަ ވެސް ލިބިފައޭ. އެއާރޕޯރޓް ހަދާނީ މިފަހަރު އެމްޓީސީސީންނޭ އެތަނުން ނޫން ތިމަރަފުށީ އެއާރޕޯރޓް ހިއްކާ އަދި ހަދާ ނިންމީ 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ދޯ. މިޝަން އިންކްރެޑިބުލް އޭ ކުދިންނޭ މަމެން ޕިންކީން ހަދާނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި އަވަހަށް ދުރަށްދޭ ކުޅި ހިއްކަން މިއުޅެނީ. މަށި ނަގާ ބަޔަކު ނަގައިގެން ކައި ބޮލުގައާއި ފޫޅުގައި އުނގުޅާ.
 11. ވާޓް 1 އަހަރު ކުރިން
  ކުޅުދުއްފުށީ އެއާރޕޯރޓް ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދުމުގެ ވާހަކަ އެއީ ސެކެންޑަރީ ވާހަކަ އޭ ޕްރައިމަރީ ސަބްޖެކްޓް އަކީ އެއީ ފުރަތަމަ ވެސް ކުޅުދުއްފުށި ދެ ކުޅި ހިއްކުމޭ އެއާރޕޯރޓް ހަދަން އެކަން ލާރޖް ކޮށް ޖައްސާށޭ ހަމަ މިހާރު. ޑާރލިންގް ޑޯންޓް ޔޫ ވޮރީ އެއާރޕޯރޓް އަޅާނެ ބަޔަކު ކޮބާތޭ ނުބަލާ ތަމެން ވަދެބަލަ ބަދިގެ އަށް ވަދެ ސައި ހަދަން އުޅުނިއްޔާ މާ ބޮޑަށް ތާހިރު ވާނެ އެއް ނޫންތޭ. ކިއެއްވެތޭ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ތިޔާހިރީ ލޮލު އެސްފިޔަ ބިގް ކޮށް ހުޅުވައިގެން. ހަމަ މިހާރު ވަދޭ ބަދިގެ އަށް ސައި ހަދަން އިނގޭ ޔޫ ގޮޓް ބިއުޓިފުލް އައިޒް އޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ބެކް ޓު ލައިފް ވަނީ އޭ ކުޅުދުއްފުށީ ބިއުޓީ ކްއީނޭ މެންނަށް އެރަށުގެ އެއާރޕޯރޓް މަމެން ޕިންކީން ލާރޖް ކޮށް ހަދާދޭތީވެ ދޯ. މަމެން މީ ވަރަށް މަތީ މީހުންނޭ ދޯ. ތަމެން މަމެން މަގު މެދުން ހިނގާފައި ދާއިރު މަަމެން ކުރިމަތިން މަގު ހުރަސް ކުރަން ނަހަދާތި އިނގޭ. ނޫނެކޭ ކުރާނަމޭ. ވާޓް..
 12. ބަލަކު 1 އަހަރު ކުރިން
  ހާއި ބަލަކު. ކަލޯ ތި ކެނޯ އަޑިއަށް ތި ދަނީ!