ރައީސް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ރައީސްއަށް ރިކުއެސްޓް ކޮޅެއް

އަހްމަދު ދާވޫދު - 11 މަސް ކުރިން - 10 ނޮވެމްބަރ 2017ހދ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޑައިގަންނަވާތީ ކުޅުދުއްފުށި ދަނީ ނުލާހިކު ބޮޑަށް އެކަމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މަގުތަކުން ހިރަފުސް ފޮޅާ މީހުން ހިރަފުސް ފޮޅަނީ އެވެ. މަހާ ޖައްރާފަށް ފަރިވަޅު ލާ މީހުން ކައްކަނީ އެވެ. ފަރިވަޅު ހިފައިގެން މަހާ ޖައްރާފަށް ދާ މީހުން ހިނގަން ފަރިތަކުރަނީ އެވެ. ޖަލްސާތަކަށް މާލަންތައް ތައްޔާރު ކުރާ މީހުން އެކަންވެސް ކުރަނީ އެވެ. ޕާޓީ ތަކަށް ސޮއި ކުރާ މީހުން ސޮއި ކުރަނީ އެވެ. ބާބަކިއު ހަދާ މީހުން ބާބަކިއު ހަދަނީ އެވެ. މި ދަނޑިވަޅުގެ ފައިދާ ލިބިގަންނަ މީހުން އުދުހެނީ އެވެ. ދެންވެސް ތިބި މީހުން ކުރެވުން ކަމެއް ވިއްޔާ ކުރަނީ އެވެ.

މި ދަނޑިވަޅު އަޅުގަނޑަށް ހަރަކާތް ހިނގާލެވުނީ އަޅުގަނޑުގެ ކީބޯޑަށެވެ. ސަބަބަކީ ރައީސް އަންނަންވާއިރަށް ތައްޔާރު ކުރަން ފެށި ފަސް ރިސޯޓްގެ މަސައްކަތުގެ ހަބަރެއް ނެތީމަ އެވެ. އެ ރިސޯޓްތައް މަތީގައި ބަޔާންވެދިޔަ ގުރޫޕްތައް ތައްޔާރުވީހެން ތައްޔާރުވެފައި ނުވާތީ އެވެ. އެ ރިސޯޓްތަކުން ލިބެނޭކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި 8000 ވަޒީފާގެ އެއްވެސް ކަހަލަ ހިލަމެއްވެސް ވެފައި ނުވާތީ އެވެ. ރައީސް ވައުދުވީ ހެން އެ ރިސޯޓްތައް ހުޅުވި ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެއްވެސް އާރޯ ކަމެއްގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ފެނިފައި ނެތީމަ އެވެ. އަދި ރައީސް ވައުދުވީ ފަދައިން އެކަމުގެ ސަބަބުން މާލޭ ސަރަހައްދަށް ދާ ދިއުން އެއްވެސް ވަރަކަށް  މަދުވެފައި ނެތީމަ އެވެ. މި ވާހަކަތައް ރައީސް ދައްކަވާފައިވަނީ ސަރުކާރަށް އެއް އަހަރު ފުރިގެން ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިންނެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަހައްދުން ރިސޯޓް ހެދުމަށް ދޫކުރި ފަސް ރަށް ހުޅުވިގެންދާއިރު 8000 ވަޒީފާ އުފެދޭނެ: ރައީސް

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ސަރުކާރުން ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް އިއުލާންކުރެވުނީ ހދ. ދިއްޕަރުފުއްޓާއި ކަނަމަނައިގެ އިތުރުން ކުޑަފަރުފަސްގަނޑާއި ހދ އަތޮޅުގައި އޮންނަ ޖޮގްރަފިކް ފަޅެއް ކަމަށްވާ ކުޑަފަރުފަސްގަނޑުގެ އިތުރުން ށ. ބޮލިއްސަފަރު އެވެ. އިއުލާނު ކުރިތާ 4 މަސް ދުވަސް ފަހުން އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުން ޑެޕިއުޓީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ހަސަން ލިރާރް ވަނީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަރަށް އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމަވާނެ ކަމަށް ހާމަ ކޮށްފަ އެވެ.  ނަމަވެސް އަދިވެސް އެކަމަށް ގޮތެއް ނިމުނު ހެނެއް ހިއެއް ނުވެ އެވެ. ފަހަރެއްގައި އޭރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މިހާރު ގޮޅީގައި ހުރީމައި ކަމަށްވެސް ވެދާނެ އެވެ.

ރައީސް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އައިސް ގިނަ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންވެސް ނުހަނު ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ. އެކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށަށް އިތުރު މީހުންތަކެއް އެރުމާއެކު ރަށުތެރެއަށް އިތުރު ފައިސާތައް ވަދެގެންދެ އެވެ. ގެސްޓް ހައުސްތައް ފުރި ފިހާރަތަކުގެ ވިޔަފާރިވެސް ރަގަޅުވެގެން ދެއެވެ. ނަމަވެސް ވަގުތީ ފައިދާއަށްވުރެ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ދާއިމީ ފައިދާ އެވެ. އުމްރާނީ ތަރައްޤީ އެވެ. އުމްރާނީ ތަރައްޤީ އަންނާނީ ވެފައިހުރި ވައުދުތައް ފުއްދުމުންނެވެ. ހަމައެކަނި ޖަލްސާތަކާ ކަޑަތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އުދުހިގަނެވޭކަށް ނެތެވެ. އުދުހި ގަންނަން ރަގަޅު ފެންވަރުގެ އެއާޕޯޓަކާއި، ފުލައިޓްތަކާ އަދި ޖީބުގައި ހެޔޮވަރަށް ފައިސާވެސް އެބަ ހުންނަން ޖެހެއެވެ.

މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝަކުވާތަކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝަކުވާތަކަކީ މަނިކުފާނަށް ހުށަހެޅޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެދުންތަކެކެވެ. ރިކުއެސްޓް ތަކެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިކުއެސްޓްތަކަށް ބީރު ކަންފަތެއް ދޭނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަނިކުފާނުގެ ބޭނުންފުޅެއް ނެތެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުން މަނިކުފާނަށް ރިކުއެސްޓް ކުރަން ޖެހެނީ ކުރުކޮށް ފޮނިކޮށެވެ. މަނިކުފާނަށް ހުށަހަޅޭ ރިކުއެސްޓް ތަކަކީ ކުރުކޮށް ފޮނިކޮށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ރިކުއެސްޓްއަކަށް ވިޔަސް މި ލިޔުންވެސް ތަންކޮޅެއް ދިގުވެއްޖެ އެވެ.

ކުރުކޮށް ބަލާލަންޏާ މި ޕެރަގުރާފް ކިޔާލާށެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އަތޮޅުގައި ހަދަން ފަށާފަހުރި ރިސޯޓްތައް “އަވަހަށް” ނިންމާ އޮޕަރޭޝަނަލް ވާށެވެ. އަދި ހަދަން އިއުލާނުކުރި ފަސް ރަށް ވެސް “އަވަހަށް” ނިންމާށެވެ. އަދި އަޅައިދޭން ބުނި އެއާޕޯޓްވެސް ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް “އަވަހަށް” ހަދައިދޭށެވެ. އަދި އެންއައިއައިއާ ހަވާލުކުރި ހޮސްޕިޓަލްއިން ދޭން ބުނި ހިދުމަތްތައް ވެސް އެއްބަސް ވެވުނު ޓައިމްލައިންއާ އެއްގޮތަށް ލިބިގެން ދާށެވެ. އަދި ހަދަން ފަށާފަ ހުރި މަގުތައްވެސް “އަވަހަށް” ނިންމާ އިތުރު މަގުތަކެއް ވެސް ހަދައިދުނުމެވެ. އޭރުން ވޯޓްވެސް ދޭނަމެވެ. އަތްވެސް ރަތްވެ ދިލަ އަރަންދެން ޖަހާނަމެވެ. ޝުކުރިއްޔާ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. އަވަރސް 11 މަސް ކުރިން
  ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ދެން އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރެވޭނަމަ އިރު ވެސް އަރާނީ ހުޅަނގު ފަރާތުންނެވެ. އިންޑިއާ ޖެހޭނީ ދެފައި ދަނޑި އަށް ކޮއްޅަށް ތިބެގެން ސީލާން. ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން އަދި އާވާނެ އިންޓަރނޭޝަލް އެފެއާރޒް ކަންކަމުގައި. މަމެން ޕިންކީން ނަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިޓީ ސައިޒުން ކަނޑާ ތިރި ކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި މީހުންނޭ މިރޮގުން މަމެންނަށް ވާނީ ދުނިޔޭގެ އެވޯރޑް ވެސް ލިބިފައޭ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް އިނގޭތޭ. އެހެންވެއޭ އިނގިރޭސި އެމްބަސޭ ވެސް މަމެން ފެނުނީމާ އަލިފާނޯއި އޭ ކިޔަމުން ދުވަމުން ގޮސް ދުނގެތި ވަލުތެރެއަށް ވަދެ ފިލަނީ ކަނބިލި ފިލާހެން ތަމެންނަށް އެކަން އިނގޭތޭ. އަލިފުދާލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އާއި ދިމާލަށް ވެސް އެއްޗެއް އެއްދުވަހު މަމެން ޕިންކީން ބުނުމުން އޭނާ ގަޔަށް ހީސް ލެވުނު ކަން ތަމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަންޑަރސްޓޭންޑް ވާނެއެއް ނޫން ދޯ. ކޮން ބަލާ އެއްތޭ އެއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުހުންނާނެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ލާފައި ދޯ. މަމެންނަކީ މީ ވަރަށް މޮޅަށް ކިޔަވައިގެން ތިބި މީހުންނޭ ކުޑަ ހެންވޭރުން ޕީއެޗްޑީ މާފަންނު ގުރާބު ތުނޑިން ޕީއެޗްޑީ ނަގާފައޭ މަމެން މިތިބީ މަމެން ފެންވަރުގެ މަތީ ތައްލީމެއް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެފެއާރޒް ގައި މިހާރަކު ނުތިބޭނެއޭ އިނގޭތޭ ތަމެން ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް. ޔޫ ނޯ އައި ރިއަލީ ހޭޓް ޓު ސީ ޔުއަރ ބްލަޝްޑް ފޭސް ހަމަ މިހާރު ތިޔާ ކަން ރަނގަޅު ކުރޭ އިނގޭ.
 2. ނެތީމޭ 11 މަސް ކުރިން
  ރައީސް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ރައީސްއަށް ރިކުއެސްޓް ކޮޅެއް ތަމެން ތައްޔާރު ކުރަންނާ ކުރަންވީ ނުކުރަންނާ ނުކުރަންވީއޭ ތިޔާ ރިސޯރޓްސް ތައް އިތުރު ކޮށް ވަޒީފާ ތައް ކްރިއޭޓް ކުރުމުގައި މަމެން ޕިންކީން ނަކީ މީ ވަރަށް ބޮޑރތި މީހުން ކަން ތަމެން ކުޅުދުއަންސް އިންނަށް އިނގެންވާނެއެއް ނޫން ދޯ. ފުރަތަމަ އޮތީ ލާރޖް ކޮށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުޅި ހިއްކާލާ އެތަނުން އެއްކުޅީގައި އެއާރޕޯރޓް ހެދުން އަނެއް ކުޅީގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕާރކް ހެދުން ދެން ކުޅުދުއްފުށީގައި ގަބޯ މެން ސުޕާރީ ދީގެން ހިންގާ ޑްރަގް ކާރޓެލްސް އިން ތައް ކުޅުދުއްފުށިން ނައްތާލާ ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ އެއީ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ބަދަލު ކުރުން. ތަމެން ތިޔާ ލިސްޓް ތައްޔާރުކޮށް ގެން ތެޔޮ ލައިގެން ތައްޔާރަށް ހުންނާށޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.
 3. 4566 11 މަސް ކުރިން
  ހަނިމާދޫ ރަގަޅަށް ނުހިންގާ ޓުއަރިޒަމް ބާރަށް ހިނގާނެ. ކ
 4. ma 11 މަސް ކުރިން
  sallhi artical eh thankyou ahmed davide
 5. DrHucen. Nellaidhoo 11 މަސް ކުރިން
  Airport elhumahvure neylhun faidhaa bodu. Sababakee international bodu airport eh neylhi sarahadhdhuge fathuruverikan fulhaavegen nudhaanethee
 6. ގގގ 11 މަސް ކުރިން
  1 faharuves bali meehaku govaagen hanimaadhoo magun male dhan jehuntha. e kekulhun ihhsaas kurintha. airport muhimmu vanee mihenve