މިދިޔަ މަހު މީރާއިން 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް

ޚަދީޖާ އާދަމް - 9 މަސް ކުރިން - 12 މާރޗް 2018


މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ: ފޮޓޯ-- ސަން

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު މީރާއަށް 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ބުނެފި އެވެ.

ފެބުރުވަރީ މަހުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވުމުގެ މައިގަޑު ސަބަބުތަކަކީ، ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ބަލަގަނެފައިވާ އަދަދު އިތުރުވުމާއި، 2017 ވަނަ އަހަރު ބަލައިގަނެފައިނުވާ އެއަރޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ ފެބްރުއަރީ މަހު ތެރޭގައި ބަލައިގަނެފައިވުން ކަމަށް އެ އޮތޯރިޓިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި ގްރީން ޓެކްސް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބަކީ ރާއްޖެއަށް ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވާ މިންވަރު %13.6 އިތުރުވެފައިވުން ކަމަށްވެސް އެ އޮތޯރިޓީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މިއީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ %19.4 އިތުރު އަދަދެކެވެ.

ފެބުރުވަރީ 2018 ގައި އެ އޮތޯރިޓީއަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ޖީ.އެސް.ޓީއެވެ. އެއީ %63.7 ނުވަތަ 800.11 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. ދެން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ އެވެ. އެއީ %9.8 ނުވަތަ 122.88 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އަދި ގްރީން ޓެކްސް (77.35 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ %6.2)، އެއަރޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ (65.61 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ %5.2)، އެއަރޕޯޓު ސާރވިސް ޗާޖެސް (65.58 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ %5.2) އަދި އެހެނިހެން ޓެކުހާއި ފީ (124.10 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ %9.9) ހިމެނެއެވެ.

ފެބުރުވަރީ 2018ގައި ބަލަގެންފައިވާ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި 54.5 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހިމެނެއެވެ.  1. ސައީދުބެ 9 މަސް ކުރިން
    ލާރިގިނަވިޔަކަސް ރައްޔިތަކައްއޮތީކޮންފައިދާއެއް ކޭޑީފިހާރސޭޓު ޔަޡީދުއަށާ ޔާމީނައް ހުރިހާ ފަިދާއެއް