ހެލްތް ވޯކަރުންގެ އަޑު: މުސާރައިގެ ހަމަހަމަ ކަމެއް ނެތް، މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެއް ނެތް، އެތަށް އަހަރެއް !

ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިން - 6 މަސް ކުރިން - 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2018


ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ހިދުމަތްތެރިން--

ހެލްތުވޯކަރުންނޭ ރާއްޖޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ ކިޔަމުން އަންނަނީ އާންމު ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ބަތަލުންނަށެވެ.

މިފަހަރު މި ފެނުނީ ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. ރާއްޖެއިން މެލޭރިއާ،ފައިލޭރިއާ، ހިމަބިހި، ކޮލެރާ،ޕޯލިއޯ ފަދަ ބަލިތައް ނައްތާލާ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ނަންހިނގާފަދަ ނަމޫނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާއިރު މިކަމަކީ އާންމު ޞިއްޙަތު ކރުއެރުވުމަށް ހެލްތުވޯކަރުންގެ ބުރަ މަސައްކަތެވެ.

ފާއިތުވެ ދިޔަ 10ވަރަކަށް އަހަރުތެރޭ ޓީޗަރުންނާއި ނަރުހުންގެ މުސާރަވަނީ ބޮޑުކޮށް ދެއްވާފައެވެ. މިފަހަރުވެސް އިންތިޙާބާ ދިމާކޮށް މި ފަދަ ފަރާތްތަކުންދަނީ އިހްތިޖާޖް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް 2007އިން ފެށިގެން އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބިފައިވާ ހެލްތުވޯކަރުން ބުނަނީ އިޙްތިޖާޖެއް ނުކުރާނެކަމެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އުޅޭ ބައެއްކަން ހަނދާން ކޮށްދޭނެކަމެވެ.

މީހުންނަށް ފެންނަނީ ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދިޔައީމަ ޑޮކްޓަރުގެ މޮޅުކަމެވެ. އަހަރުގެ ހުރިހާ ދުވަހެއްގަ ބަލިތަކަށް ފާރަލައި ބައްޔެއް އުޅޭނަމަ މުޖްތަމަޢު ރައްކާތެރިކޮށް ނުވިތާކަށް 24ގަޑިއިރު ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ނުފެންނަކަމެވެ. ހަމައެކަނި ނުރައްކާތެރި ރޯގާއެއް ފެތުރޭ ހިނދު ނޫނީ ހަނދާން ނުވާ ބައެކެވެ. ނަމަވެސް އެތަކެއް ފަހަރު ނުރައްކާތެރިބަލިތައް އައިސް ނުފެތުރިދަނީ މީ މީހުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުންނެވެ.

މިދާއިރާއިން މާސްޓަރ ހަދައިގެން އަންނަ މީހާގެ މުސާރައަކީ 5610ރ އެވެ. އެއީ އެޑްމިން މީހަކަށްވުރެ މަދު މުސާރައެކެވެ. އޮނިގަނޑެއް ނެތްތާ ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތީއެވެ. ބައެއް މީހުން ގޮތެއް ނެތިގެން ދާއިރާ ދޫކޮށްފައިވާ އިރު އަނެއް ބައިމީހުން ބުނަނީ ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައި ދެމި ތިބޭނެކަމެވެ.

ހެލްތުވޯކަރުންގެ މި ހަރަކާތުގައި ވަނި އެތައް ހާސް ބައެއްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްރޮފައިލްތައް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.އެމީހުން އޮނިގަނޑު ކޮބާހޭ އަހާފައެއް ނުވެއެވެ. އެމީހުންގެ ކެމްޕޭންގައި ބޭނުން ކުރަނީ މަށަކީ ހެލްތުވޯކަރެއް ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަގޭ ހިއްސާ ވަރަށް ބޮޑު މިހެންނެވެ.

މިއީ ވަރަށް ވެސް މުޙިއްމު މެސެޖެކެވެ. ސަރުކާރުން އިޖާބަދޭން ޖެހޭނީ ގަދަބަސް ބުނާ ބަޔަކަށް ނޫނެވެ. މަސައްކަތްތެރިންގެ ތެރެއިން މި މުޙިއްމު މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަކުގެ އަޑު ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އިވޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަމެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. ahmadh 6 މަސް ކުރިން
  kurinves ulhunu verin fidhey fidhey nukiee kihinehv hama harankoru balhunthee
 2. Bulaa bulaa 6 މަސް ކުރިން
  Bala this Health workerunnakee Offeehehga card jahaalaafa geyah gos amilla business thah hingaa meehun thi meehunge musaara bodukuraane kameh neh, thee hama hus fakun.
 3. މެމް އައިސަ 6 މަސް ކުރިން
  ޅާދީނީ ބައިގަނޑު ހިތްހަމަ ޖައްސަން ހެޅްތު ވޯކަރުން ބޭނުމެއް ނޫން މިއެއްނޫން ފައިސާ ހޯދަން ވީ އިރު އަދިކޮޅު ބީތާއިން ހެޅްތު ވޯކަރުން ގަންހިންގާނެ ރަށުކައުންސިޅައް ގެންދާނެ
 4. ހަސަން / ޏ.ހޮސްޕިޓަލް 6 މަސް ކުރިން
  މިވަގުތަކީ ސިޔާސީ މަންފާއެއް ހޯދުމުގެ މަޤޮސަދުގައި ހެލްތްވޯކަރުން ގެ ތެރެއިން މަދުބަޔަކު ކޮށްގެން ގުޅޭކަމެއް. ހަދާންނެތީދޯ ޓެކްސީތަކުގެ ޑްރަވަރުން ކޯޕަރޭޝަންތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ލައިގެން ހެލްތް ދާއިރާ ސުންނާފަތު ކުރިހަދާން،
 5. hafeez 6 މަސް ކުރިން
  Mihaaru mi ulhey HW aai kureega HW alhaanukiyeyne. Kureega HW akee varah aguhuri bura masaikah thakeh dhivehi rshyithunnah kondhin baeh. Ekamu mi haaru mi ulhey HW mi ulhenee ekamu ge . Mihaaru mee beykaaru baeh.naajaaizu faidhaavnagan.
  1. aike 6 މަސް ކުރިން
   thi dhaairaa choose kolhau keykarannn ... ladaa negeemei mahaku12000 rf lebenne dhen 👏👏👏👏 0
 6. Vaalu Shoru 6 މަސް ކުރިން
  Heevanee veydhuvedhiya 10 aharuves verikan kuree Raees Yamin hen. Bala Musaaraige faragu kuda kurumah thibunaa civil servantun deke loabivaa ihlaastheri Raees Nasheed ah furusath nulibeneetha? Hadhaaneh neiy dho Rayethunge MDP verikamuga Health Workerun nah hadhaali goiy????