twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
2nd October 2022

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު އަވަށުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން މައިޒާނެއް ހަދަނީ

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
Apr 20, 2022
4

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ ސިޓީގެ ދެކުނު އަވަށުގައި މައިޒާނެއް ތަރައްގީކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ "ކިނބިވާ" މައިޒާން ނަމުގައި މައިޒާނެއް ތަރައްގީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު އަވަށު ސަރުދާރުމަގުގެ އުތުރުން، އުމަރުކަލޭގެފާނުމަގާއި ގަލަދުންގޯޅިއާއި ދެމެދުގައިވާ ހުސްބިމުގަ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލުން ބުނީ މިއީ ރައްޔިތުންގެ އިސްނެގުމާއެކު ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެގެން އިޖުތިމާއީ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނެއް ކަމުގަ އެވެ.

އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައި ތަނުގެ ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިން ތައްޔާރުކޮށްދީފައިވަނީ އޭއެސްޕީ ސްޓޫޑިއޯއިން ކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި އެ ސްޓޫޑިއޯއަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355